1. BONUS klub

BONUS klub je program prevádzkovaný spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 322 832 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti servisných staníc Slovnaft v SR (ďalej len ako „SeS“), jeho cieľom je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v BONUS klube vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) vybrať si z viacerých foriem odmeny poskytovanej členom BONUS klubu. Za účelom komunikácie so zákazníkmi – členmi BONUS klubu – zriadila spoločnosť BONUS centrum.

2. BONUS karta

Spoločnosť vystavuje zákazníkovi kartu za účelom preukázania členstva v BONUS klube a jej aktívneho používania na evidenciu zákazníkom zrealizovaných maloobchodných nákupov na SeS. Karta je majetkom spoločnosti a jej oprávneným držiteľom a užívateľom je výhradne zákazník, ktorému bola na základe vyplnenia prihlášky vydaná. Používanie karty nesmie byť v rozpore s týmito VOP a dobrými mravmi, so zásadou ochrany poctivého obchodného styku a účelom, na ktorý je karta vydaná. Za používanie karty plne zodpovedá zákazník. Je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo odcudzením. Zákazník taktiež znáša prípadné následky za používanie karty spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP. Platnosť karty nie je časovo obmedzená, spôsoby zániku členstva v BONUS klube sú upravené v bode 18 týchto VOP. Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu, najmenej však 1 kalendárny mesiac vopred vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet alebo ich výmeny. Zablokované, nefunkčné, poškodené alebo dlhodobo nepoužívané karty zákazník spoločnosti nevracia, je však povinný fyzicky ich znehodnotiť tak, aby ich nebolo možné v budúcnosti použiť. Neaktívna karta je karta, ktorej držiteľovi bolo ukončené členstvo v zmysle článku 18 týchto VOP. Blokovaná karta je karta, zaradená na blokačnú listinu podľa článku 19 týchto VOP.

3. Členstvo v BONUS klube

Účasť v programe BONUS klub (ďalej len „členstvo v BONUS klube“ alebo len „členstvo“) môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokovs bydliskom na území Slovenskej republiky. Podmienkou nadobudnutia členstva je:

a) riadne a pravdivé vyplnenie Prihlášky do BONUS klubu (ďalej len prihláška) priamo na niektorej z SeS. Odovzdaním riadne vyplneného a vlastnoručne podpísaného originálu prihlášky na SeS zákazník vyjadruje svoj súhlas s platnými VOP BONUS klubu, ktoré sú dostupné na bonusklub.sk alebo k nahliadnutiu na SeS. Na základe odovzdanej prihlášky obsluha SeS obratom vydá zákazníkovi BONUS kartu (ďalej len ako „karta“) a zákazník je oprávnený okamžite začať zbierať BONUS body (ďalej len „body“) za nákupy zrealizované v sieti SeS spoločnosti v zmysle bodov 5. a 6. týchto VOP. Zaevidovaním prihlášky v BONUS centre a priradením osobných údajov zákazníka k údajom o karte, vzniká členstvo a zákazník nadobudne právo spotrebovať body za shopový tovar) (ďalej len ako „shopový tovar“) a tovar z Katalógu odmien BONUS klubu (ďalej len ako „katalógový tovar“), zľavu na palivá a služby a taktiež za účelom získania ďalších druhov odmien v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP. Zákazník môže tiež prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka. Spoločnosť zabezpečí priradenie osobných údajov ku kontu zákazníka do 45 dní od dátumu odovzdania správne vyplnenej prihlášky na SeS. Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo ne.plným vyplnením prihlášky.

alebo

b) získanie BONUS karty na SeS a následné riadne a pravdivé vyplnenie elektronickej prihlášky do BONUS klubu (ďalej len elektronická prihláška) na internetovej stránke bonusklub.sk. Vyplnením elektronickej prihlášky na www.bonusklub.sk, zaškrtnutím súhlasu s platnými VOP BONUS klubu a súčasne potvrdením registrácie kliknutím na prihlasovací link (ďalej len ako „elektronické prihlásenie“), ktorý je zákazníkovi zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške vyplnenej na www.bonusklub.sk vzniká zákazníkovi členstvo v BONUS klube. Vznikom členstva zákazník nadobudne právo spotrebovať body za tzv. shopový a katalógový tovar, zľavu na palivá a služby a taktiež za účelom získania ďalších druhov odmien podľa aktuálnej ponuky v zmysle pr.slušných ustanovení týchto VOP alebo prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka. Zákazník, ktorý získal kartu na SeS a nevykonal vyplnenie elektronickej prihlášky na www.bonusklub.sk a potvrdenie registrácie kliknutím na prihlasovací link, tzv. elektronické prihlásenie:

• má právo okamžite začať zbierať body za nákupy zrealizované v sieti SeS spoločnosti v zmysle bodov 5. a 6. týchto VOP a to po dobu najviac 3 mesiacov od momentu realizovania prvého pripísania bodov na kartu.

• nemá právo spotrebovať body za katalógový tovar, zľavu na palivá a služby v zmysle bodu 11. týchto VOP a za účelom získania ďalších druhov odmien v zmysle bodu 8. týchto VOP alebo prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka, a to do doby kým nezrealizuje vyplnenie elektronickej prihlášky a elektronické prihlásenie. Právo realizovať vyplnenie elektronickej prihlášky a elektronické prihlásenie na www.bonusklub.sk zaniká po uplynutí 3 mesiacov od dňa prvej transakcie s kartou, ktorú zákazník získal na SeS a nebolo k nej realizované prihlásenie vyplnením a odovzdaním prihlášky priamo na SeS alebo elektronické prihlásenie na www.bonusklub.sk. Zároveň uplynutím 3 mesiacov odo dňa prvej transakcie zaniká aj právo na využitie nazbieraných bodov na takejto karte.

BONUS klub je určený výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov (súkromné osoby), nie je určený pre právnické osoby v zmysle § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ani pre fyzické osoby podnikateľov. Prihlášky vystavené na právnické osoby a iné podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich právnu formu nebude spoločnosť akceptovať.

4. Osobné údaje členov BONUS klubu

Za účelom zaevidovania a členstva zákazníka v BONUS klube spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému BONUS klub spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: pohlavie – titul – meno – priezvisko – dátum narodenia – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu, ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti v prihláške. Prevzatím osobných údajov uvedených v prihláške sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v BONUS klube použiť výhradne v rámci činnosti BONUS klubu, na evidenciu údajov v BONUS centre a na skvalitňovanie služieb poskytovaných vo svojej maloobchodnej sieti. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre potreby prevádzkovania BONUS klubu je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke www.bonusklub.sk. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na SeS alebo vyplnením prihlášky na www.bonusklub.sk a odsúhlasením VOP BONUS klubu je týmto zákazník informovaný o tom, že jeho osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania jeho členstva v BONUS klube a ďalej uchovávané ešte 3 roky po skončení členstva v BONUS klube. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje. Člen BONUS klubu je povinný bezodkladne oznámiť BONUS centru každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena BONUS klubu. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie, týkajúce sa vašich práv pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti ako prevádzkovateľa nájdete na www.bonusklub.sk a v papierovej podobe na SeS. Súčasťou informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov je Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov, viažuce sa na konkrétne účely, ktoré taktiež nájdete na www.bonusklub.sk ako aj na www.slovnaft.sk alebo v papierovej podobe každej SeS.

5. Používanie BONUS karty a evidencia maloobchodných nákupov člena BONUS klubu na SeS

Pri nákupe motorových palív alebo iných tovarov a služieb (ďalej len bodované komodity) v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítavajú na predloženú kartu. Vzťah medzi množstvom alebo hodnotou v eur nakúpených bodovaných komodít a množstvom pripoč.taných bodov je daný aktuálnymi pravidlami pre pripočítavanie bodov. Pre pripočítanie bodov na kartu je potrebné predložiť kartu obsluhe SeS vopred, t.j. ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty obsluhe SeS pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný nákup zaniká. Na pokladničnom doklade o realizovanom nákupe je zobrazené aj potvrdenie o pripočítaní bodov. Potvrdenie o pripočítaní bodov si zákazník uschová pre prípad reklamácie. Povolené je pripočítavanie bodov na kartu len v súlade s týmito VOP. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za závažné porušenie týchto VOP s možnými následkami v zmysle bodov 18. a 19. týchto VOP. Reklamácie zistených nezrovnalosti v počte pripoč.taných bodov uplatňuje zákazník v BONUS centre podľa bodu 15 týchto VOP.

6. Pravidlá pre pripočítavanie bodov

a) Základné pravidlá:
 • za každý celý liter nakúpených motorových palív s výnimkou prémiových palív sa prideľuje 1 bod;
 • za každý celý liter nakúpených prémiových palív sa prideľujú 3 body;
 • za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) nepalivového tovaru a služieb s výnimkou mincových automatov, diaľničných známok, telefónnych kariet a tabakových výrobkov sa prideľuje 1 bod;
 • za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) reštauračných služieb sa prideľujú 3 body.
b) Pridelenie akciových bodov:
 • akciové body je možné získať pri nákupe vybraných tovarov alebo služieb vyhl.sených a označených spoločnosťou;
 • pravidlá pre prideľovanie akciových bodov sú stanovované pre jednotlivé tovary individuálne;
 • v prípade pridelenia akciových bodov nie sú prideľované body podľa základných pravidiel (písm. a) tohto bodu).
Pre účely objednania a získania odmeny z Katalógu odmien BONUS klubu (ďalej len ako „Katalóg odmien“) sú všetky body nazbierané v súlade s VOP rovnocenné. Ďalšie pravidlá pre pripočítavanie bodov za nákupy tovarov a služieb, pravidlá pre možné prideľovanie bodov za aktivitu, ako aj zmeny týchto pravidiel bude spoločnosť oznamovať na svojich SeS a webovej stránke spoločnosti alebo prostredníctvom informačno – propagačných materiálov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pre prideľovanie bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

7. Prevod bodov z BONUS karty na BONUS kartu

Zákazník má možnosť previesť body nazbierané na svojej karte na kartu iného zákazníka. Prevod bodov z karty na kartu je možné vykonať:
 • elektronicky po prihlásení do Môj BONUS klub na www.bonusklub.sk, a to prevodom z karty zákazníka, ktorý je prihlásený na inú kartu s výnimkou neaktívnych alebo blokovaných kariet. Na neaktívne a blokované karty nie je možné body prevádzať.
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky BONUS klubu tel.č.: 0850 111 811 (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00), kde po úspešnej identifikácií a overení totožnosti zákazníka je možné zrealizovať prevod bodov z kariet, s výnimkou neaktívnych alebo blokovaných kariet. Prevod bodov z karty na kartu nie je možný, ak je karta darcu zaradená na blokačnej listine alebo ku kontu karty darcu ešte neboli priradené osobné údaje. Prevod bodov sa nepovažuje za pripočítanie bodov a nie je ním dotknuté ustanovenie o platnosti bodov podľa bodu č.13.

8. Odmeny za maloobchodné nákupy

Jednotlivým odmenám za zrealizovanie maloobchodných nákupov palivového a nepalivového tovaru a služieb evidovaných prostredníctvom karty sú priradené bodové hodnoty. V prípade, že zákazník nazbieral na svoju kartu dostatočný počet bodov, je oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej odmeny výmenou za pr.slušný počet bodov. Spoločnosť poskytuje zákazníkom v rámci programu BONUS klub nasledovné základné druhy odmien:

 1. nárok na zvýhodnený nákup katalógového tovaru,
 2. možnosť získať zľavu na palivá za body podľa aktuálne platnej ponuky zverejnenej na bonusklub.sk
 3. konkrétne položky zo sortimentu tovaru v predajniach SeS alebo služieb poskytovaných na SeS uvedené v Katalógu odmien BONUS klubu,
 4. poukážku na nákup tovaru alebo služieb pred.vaných alebo poskytovaných inými subjektmi (ďalej len ako „poukážka“),
 5. poukážku na zľavnený nákup, pričom odmeny pod písm. b) a c) sú poskytované okamžite a odmeny pod písm. a), d) a e) sú poskytované následne na základe objednávky, ktorou je odpočítanie príslušného množstva bodov z karty s uvedením kódu vybraného tovaru. Objednávku, v prípade odmeny pod písm. a), d) a e) je možné zrealizovať
 • osobne na ktorejkoľvek SeS, s doručením na SeS, na ktorej bola osobná objednávka realizovaná,
 • elektronicky prostredníctvom internetovej stránky www.bonusklub.sk v časti Katalóg odmien, kde je možnosť zrealizovať on-line objednanie tovaru s doručením na vybranú SeS. Podmienkou objednania je vytvorenie on-line účtu Môj BONUS klub prostredníctvom registrácie karty a vyplnením elektronického prihlášky na www.bonusklub.sk. Spoločnosť vyhlasuje poskytované odmeny v Katalógu odmien alebo inými vhodnými formami. S ponukou odmien sa zákazník môže oboznámiť na každej SeS a na web stránke www.bonusklub.sk.

Pri odpočítaní bodov z karty zákazník podpíše potvrdenku, ktorá je archivovaná na SeS. Zákazník obdrží potvrdenie o odpočítaní bodov v prípade osobnej objednávky, ktoré uplatní v prípade reklamácie nedodania odmeny. V prípade elektronickej objednávky zákazník obdrží e-mail potvrdzujúci objednávku tovaru z Katalógu odmien. Zákazník je oprávnený požiadať o poskytnutie vybranej odmeny len prostredníctvom jemu vydanej karty. Použitie inej karty bude hodnotené ako závažné porušenie týchto VOP. Získané body nie je možné vymeniť za fi nančnú hotovosť. Odpočítanie bodov nie je možné, ak ku kontu karty zákazníka ešte neboli priradené osobné údaje alebo je karta zákazníka zaradená na blokačnej listine.

9. Zvýhodnený nákup katalógových tovarov uvedených v Katalógu odmien

Zvýhodnený nákup tovaru sa uskutoční na tej istej SeS, na ktorej bol tento objednaný a bolo zrealizované príslušné odpočítanie bodov v prípade osobnej objednávky alebo na vybranej SeS v prípade elektronickej objednávky. Predávajúcim je partner prevádzkujúci danú SeS. Spoločnosť zabezpečí dodanie tovaru na SeS do 45 dní od zrealizovania príslušného odpočítania bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo po uplynutí 3 mesiacov od dňa príslušného odpočítania bodov stiahnuť neprevzatý tovar zo SeS – pr.padný dodatočný odber je možný len po dohode (písomnej alebo telefonickej) s centrom BONUS v lehote do 1 roka od príslušného odpočítania bodov. Ak z objektívnych dôvodov (zrušenie SeS, rekonštrukcia a iné) nie je možné zrealizovať zvýhodnený nákup tovaru na tej SeS, na ktorej bolo zrealizované odpočítanie bodov, spoločnosť dohodne so zákazníkom nákup na inej SeS. Zvýhodnený nákup tovaru priamo v BONUS centre nie je možný.

Doplatok za tovar uvedený v Katalógu odmien uhradí zákazník v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou priamo na SeS pri preberaní tovaru. Obsluha SeS overí totožnosť zákazníka na základe predloženia dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas). Obsluha SeS a zákazník podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Podpísaním tohto protokolu zákazník potvrdzuje riadne prevzatie objednaného a nepoškodeného tovaru. Overenie totožnosti zákazníka, doplatenie ceny tovaru a podpísanie preberacieho protokolu je podmienkou pre odovzdanie tovaru zákazníkovi.

V súlade s účelom spracúvania osobných údajov pri realizácii prevzatia zakúpených zvýhodnených katalógových tovarov uvedených v Katalógu odmien, ktoré si zákazník objednal je uskutočňovaná evidencia odovzdania objednaného tovaru partnerom prevádzkujúcim príslušnú SeS v rozsahu – meno – priezvisko zákazníka preberajúceho zakúpený tovar. Objednaný tovar nie je možné vymeniť späť za body, ani za iný tovar uvedený v Katalógu odmien. Dôvodom pre vrátenie bodov nie je ani neprevzatie tovaru zo strany zákazníka. V prípade, že zákazník nevyužije možnosť zvýhodnen.ho nákupu po dobu 1 roka od príslušného odpočítania bodov (neprevezme si daný tovar na dohodnutej SeS), stráca nárok na zvýhodnený nákup tovaru a odpočítané body prepadajú bez nároku na náhradu. V prípade objednávok katal.gových tovarov prostredníctvom internetovej stránky www.bonusklub.sk v časti Katalóg odmien má zákazník právo na vrátenie tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby tovar vrátil predávajúcemu v uvedenej lehote a odovzdal mu podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je prístupný na internetovej stránke www.bonusklub.sk. Tovar má zákazník vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar zákazník prevzal.

V prípade, že zákazník vráti tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od zákazníka čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, pre urýchlenie vybavenie odstúpenia odporúčame tovar doručiť predávajúcemu spolu s formulárom o odstúpení od zmluvy, s originálom alebo kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý má byť finančná čiastka prevedená. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne zákazníkovi nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré zaplatí. Zákazníkom uhradené finančné prostriedky mu budú vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy na danej SeS, a to na ním uvedený bankový účet. Zodpovedajúci počet bodov, ktorý mu bol pri nákupe odpoč.taný mu bude vrátený a pripísaný späť na kartu zákazníka.

10. Shopový tovar a služby

Zákazník obdrží vybranú položku bezprostredne po odpočítaní bodov a uhradení zvýhodnenej ceny tovaru s doplatkom a len na SeS, kde bolo príslušné množstvo bodov odpočítané. Svojím podpisom na potvrdenke o odpočítaní bodov zákazník potvrdzuje prevzatie daného shopového tovaru alebo služby. Shopový tovar alebo službu nie je možné získať ani objednať v prípade, že na danej SeS nie je v danom čase dostupný. Spoločnosť nevie zaručiť nepretržitú dostupnosť shopových tovarov a služieb na všetkých SeS.

11. Zvýhodnený nákup palív

Zľavu na palivo za body je možné uplatniť na požiadanie pred uhradením nákupu palív na SeS a iba na celý objem natankovaného paliva, nie na jeho časť. Predpokladom uplatnenia je dostatočný počet bodov na karte a splnenie podmienok pre čerpanie bodov, teda ak k účtu karty zákazníka už bola zaevidovaná prihláška v BONUS centre v súlade s bodom 3. týchto VOP a karta zákazníka nie je zaradená na blokačnej listine. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a nie je možné ju využiť pri platbe palivovými kartami. Pri uplatnení zľavy za body sa za nákup palív body nepripisujú. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo ukončenie možnosti uplatnenia zľavy na palivo za body. Informácie o aktuálnych možnostiach výhodnejšieho nákupu palív s použitím bodov budú zákazníkom dostupné na web stránke www.bonusklub.sk.

12. Poukážka

Objednaná poukážka je zaslaná na adresu zákazníka evidovanú v BONUS centre do 45 dní od dňa objednania a odpočítania príslušného množstva bodov z karty. Použitie poukážky sa riadi podmienkami vyhl.senými vydavateľom poukážky. Vydavateľ poukážky je zodpovedný a vybavuje všetky prípadné reklamácie týkajúce sa použitia poukážky vrátane reklamácie kvality poskytnutého tovaru alebo služby.

13. Platnosť bodov

Platnosť bodov je tri roky. Po uplynutí tejto doby strácajú body platnosť a nie je možné ich uplatniť. Body sa automaticky uplatňujú od najstarších. Deaktivácia bodov sa vykonáva vždy k 31.12. toho roka, v ktorom uplynuli tri roky od ich pripočítania na kartu zákazníka.

V prípade, ak na kartu zákazníka neboli pripočítané body za nákup v zmysle týchto VOP po dobu šiestich po sebe idúcich mesiacov, si spoločnosť vyhradzuje právo rozhodnúť o prepadnutí dovtedy nazbieraných bodov, pričom však členstvo zákazníka v BONUS klube trvá naďalej, a to až do času zániku niektorým so spôsobov upravených v bode 18 týchto VOP.

14. Strata a nefunkčnosť karty

Stratu alebo nefunkčnosť karty je zákazník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu BONUS centru, ktoré zabezpečí jej bezodkladné zaradenie na blokačnú listinu. Náhradnú kartu obdrží zákazník na ľubovoľnej SeS, pričom jej prevzatie potvrdí osobitným záznamom a podpisom na priloženej prihláške. Potvrdenie prevzatia náhradnej karty nenahradzuje nahlásenie straty alebo nefunkčnosti pôvodnej karty. Do času riadneho nahlásenia tejto skutočnosti zodpovedá za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou zákazník. Na náhradnú kartu bude zákazníkovi do 30 dní od odovzdania potvrdenia o prevzatí náhradnej karty na SeS dodatočne uznaný rovnaký počet bodov, ako bol stav bodov v čase nahlásenia straty alebo nefunkčnosti karty. V prípade,že zákazník požaduje dodatočné uznanie uvedených bodov v skoršom termíne, kontaktuje BONUS centrum telefonicky alebo písomne. V prípade nefunkčnosti karty zákazník kartu spoločnosti nevracia, len zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

15. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov zákazník uplatňuje písomne v BONUS centre. V prípade zisteného nadmerného pripočítania bodov v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia BONUS centrum pripraví vysporiadanie takto pridelených bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaradiť na blokačnú listinu do vyriešenia zistenej nezrovnalosti kartu, na ktorú bolo v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia pripočítané nadmerné množstvo bodov, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka. Pokiaľ nie je stanovené inak, expiračná lehota online transakcie na pripočítanie bodov je 1 rok od dňa rozhodnutia o jej pripravení. Po uplynutí expiračnej lehoty nezrealizované pripočítanie bodov formou online transakcie prepadá bez náhrady.

16. Môj BONUS klub

Za účelom rozšírenia služieb poskytovaných členom BONUS klub spoločnosť zriaďuje Môj BONUS klub na adrese www.bonusklub.sk, kde si zákazník môže vytvoriť on-line účet. Podmienkou jeho používania je vykonanie elektronického prihlásenia do BONUS klubu vyplnením elektronickej prihlášky alebo osobitná registrácia zákazníka do Môj BONUS klub a udelenie súhlasu so VOP BONUS klubu. Môj BONUS klub poskytuje zákazníkom komplexný prehľad o zbieraní a spotrebe bodov na zákazníckej karte, aktuálnom stave bodov na karte, možnosť upraviť kontaktné údaje, ako je adresa, mobilný telefónny kontakt, e-mailovú adresu. Môj BONUS klub poskytuje možnosť zadania požiadavky na blokovanie karty a iných požiadaviek smerovaných na BONUS centrum, prevod bodov a zmenu hesla do Môj BONUS klub. Môj BONUS klub zahŕňa aj online obchod s možnosťou objednania odmien z Katalógu odmien a ich doručenia na vybranú SeS.

17. Riešenie reklamácií poskytnutia odmeny

Neposkytnutie možnosti zvýhodneného nákupu tovaru (nedodanie tovaru), odmietnutie odovzdania shopového tovaru alebo odmietnutie poskytnutia služby v prípade, že tieto sú na danej SeS dostupné a nedodanie poukážky reklamuje zákazník priamo v BONUS centre. Reklamáciu kvality prevzatých tovarov alebo služieb uplatňuje zákazník nasledovne:

a) v prípade tovaru z Katalógu odmien podľa pokynov v záručnom liste u podnikateľa, ktorý je na prijímanie a vybavovanie reklamácií a vykonanie záručnej opravy určený,

b) v prípade tovaru z Katalógu odmien, ku ktorému nie je vydaný záručný list alebo záručný list nedefi nuje podnikateľa povereného prijímaním a vybavovaním reklamácií priamo na danej SeS, na ktorej tovar prevzal (obsah reklamácie musí byť riadne popísaný a zákazník uvedie telefonický kontakt na účely reklamácie, pričom takáto reklamácia bude následne postúpená dodávateľovi reklamovaného tovaru),

c) v prípade shopových tovarov a služieb priamo na danej SeS,

d) v prípade tovaru alebo služby prevzatej na základe poukážky u toho subjektu, ktorý zákazníkovi dodal tovar alebo poskytol službu podľa bodu č.12.

V prípade reklamácie v zmysle písmen a), b) a c) je pre uplatnenie reklamácie nevyhnutné uviesť dôvod reklamácie. Ak sa jedná o reklamáciu nefunkčnosti , je potrebné doplniť konkrétny popis prejavov nefunkčnosti, inak nemôže byť reklamácia preverená a uznaná.

18. Ukončenie členstva v BONUS klube

Ukončením členstva v BONUS klube stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z členstva v BONUS klube, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v BONUS klube v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté. K ukončeniu členstva v BONUS klube môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

 1. ukončením členstva zo strany zákazníka;
 2. smrťou zákazníka alebo jeho prehlásením za mŕtveho;
 3. dlhodobou pasivitou zákazníka, tzn. keď spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP po dobu jedného kalendárneho roka;
 4. jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušovania týchto VOP zo strany zákazníka, pričom za závažné porušovanie sa považuje aj opakované menej závažné porušenie týchto VOP.

Spoločnosť informuje zákazníka o ukončení členstva v BONUS klube len v prípadoch uvedených v bode 3. tohto bodu VOP. Spoločnosť je oprávnená v prípade, kedy o opätovné členstvo v BONUS klube žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bode 3. tohto bodu VOP, žiadosti o členstvo nevyhovieť. V prípade opätovného vstupu do BONUS klubu nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva v BONUS klube vrátane nespotrebovaných bodov. Členstvo v BONUS klube ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom dedičského konania.

19. Porušovanie VOP BONUS klubu

Spoločnosť je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania VOP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore so VOP, so zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s účelom, na ktorý je karta vydaná, zaradiť kartu na blokačnú listinu a preverovať okolnosti používania karty. V prípade, že takto získané body boli medzičasom prevedené na inú kartu, je spoločnosť oprávnená blokovať aj túto kartu. O dôvode zaradenia karty na blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie BONUS centrum.

20. Zmeny VOP BONUS klubu a Katalógu odmien

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu týchto VOP, sortimentu tovarov uvedených v Katalógu odmien, bodového ohodnotenia tovarov, zliav na palivá, shopových tovarov a služieb, poukážok a ďalších náležitosti uvedených v Katalógu odmien a úpravu pravidiel pre pripočítavanie bodov z obchodných alebo legislatívnych dôvodov. Spoločnosť sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých zmenách. Spoločnosť sa zaväzuje v čo najväčšej miere prispôsobiť zmeny požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť oznámi každú takúto zmenu na web stránke spoločnosti a písomne na SeS. Vyobrazenie ponuky Katalógu odmien je orientačné. Spoločnosť negarantuje doručenie tovaru vo farebnom prevedení uvedenom v Katalógu odmien spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania skladových zásob tovarov uvedených v Katalógu odmien poskytnúť ako plnenie tovar s obdobnými užívateľskými vlastnosťami.

21. Ukončenie programu BONUS klub

Program BONUS klub má dlhodobý charakter, spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred na všetkých SeS a na web stránke spoločnosti.

22. Platnosť a účinnosť VOP BONUS klubu

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2019. Týmto dňom súčasne strácajú platnosť a účinnosť VOP BONUS klubu platné od 25.05.2018.

SLOVNAFT, a.s.

október 2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BONUS KLUBU

PLATNÉ OD 15. júna 2021

SLOVNAFT, a.s.

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/B

Zákaznícky servis:

Telefónne číslo: 0850 111 811 (od pondelka do piatka 08:00 - 18:00 hod.)

E-mailová adresa: bonusklub@slovnaft.sk

Webová stránka: www.bonusklub.sk

1. BONUS klub

BONUS klub je program prevádzkovaný spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 322 832 (ďalej len ako „spoločnosť SLOVNAFT“) pre zákazníkov (ďalej ako „Zákazník“) nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti čerpacích staníc Slovnaft (ďalej len ako „ČS“). Jeho cieľom je podpora maloobchodného predaja a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Na základe členstva v BONUS klube zbiera zákazník na svoju BONUS kartu BONUS body, ktoré môže následne využiť na získanie zľavy na nákupy na ČS a iných odmien, za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP“). Aktuálne znenie VOP je dostupné na www.bonusklub.sk a na všetkých ČS.

2.BONUS karta

2.1.BONUS karta (ďalej len „Karta“) vystavená spoločnosťou SLOVNAFT slúži na preukázanie členstva v BONUS klube, na evidenciu nákupov uskutočnených Zákazníkom na ČS a na evidenciu pripočítaných a odpočítaných bodov. Karta môže mať fyzickú alebo virtuálnu podobu.

2.2.Karta je vlastníctvom spoločnosti SLOVNAFT; Zákazník je jej oprávneným držiteľom.

2.3.Zákazník je povinný Kartu chrániť pred jej poškodením, odcudzením, stratou, zničením a zneužitím.

2.4.Zákazník nie je oprávnený poskytnúť Kartu tretej osobe. Za akúkoľvek škodu spôsobenú takouto osobou zodpovedá voči spoločnosti SLOVNAFT aj voči tretím osobám v plnom rozsahu Zákazník.

2.5.Platnosť Karty je obmedzená na obdobie členstva Zákazníka v BONUS klube. Spoločnosť SLOVNAFT je oprávnená rozhodnúť o ukončení platnosti Kariet alebo o ich výmene aj bez uvedenia dôvodu; o podmienkach ukončenia platnosti alebo výmeny bude spoločnosť SLOVNAFT včas, spravidla aspoň 30 dní vopred informovať Zákazníkov.

3.Členstvo v BONUS klube

3.1.Členom BONUS klubu môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. BONUS klub je určený výlučne pre fyzické osoby – nepodnikateľov; právnické osoby ani fyzické osoby v postavení podnikateľa sa nemôžu stať členmi.

3.2.Členom BONUS klubu sa Zákazník spĺňajúci podmienky uvedené v týchto VOP stane registráciou. Členstvo sa viaže na osobu Zákazníka, je neprevoditeľné a nie je predmetom dedičstva.

3.3.Zákazník sa do BONUS klubu zaregistruje prostredníctvom

a)online registračného formulára na webovej stránke BONUS klubu v sekcii „Registrácia“, alebo

b)vyplnením a odovzdaním písomnej prihlášky na ktorejkoľvek ČS.

3.4.

Registráciou Zákazník potvrdzuje pravdivosť údajov zadaných pri registrácii

 

a vyjadruje svoj súhlas s VOP.

3.5.Spoločnosť SLOVNAFT má právo odmietnuť registráciu Zákazníka, ktorému bolo predchádzajúce členstvo zrušené z dôvodu porušenia VOP, ak sú pochybnosti o pravdivosti údajov zadaných Zákazníkom v registračnom formulári, alebo z iných vážnych dôvodov. O odmietnutí registrácia informuje spoločnosť SLOVNAFT Zákazníka; v oznámení uvedie aj dôvod odmietnutia.

3.6.Vydanie Karty: Kartu odovzdá Zákazníkovi obsluha ČS. Virtuálnu Kartu si Zákazník nainštaluje do vhodného zariadenia sám podľa inštrukcií.

3.7.Kartu môže Zákazník používať na zbieranie bodov ihneď po jej prevzatí, teda aj pred samotnou registráciou (v prípade registrácie online). Ak sa Zákazník nezaregistruje najneskôr do troch mesiacov od vydania Karty, takáto Karta sa stáva neplatnou a vymažú sa z nej všetky dovtedy nazbierané body.

3.8.Využitie bodov na získanie výhod: Zákazník berie na vedomie, že spracovanie registrácie môže trvať do 45 dní odo dňa jej zaslania Zákazníkom. Do spracovania registrácie nie je možné využívať body nazbierané na Karte na získanie výhod.

4.Osobné údaje členov BONUS klubu

4.1.Spoločnosť SLOVNAFT ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov1. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT ako prevádzkovateľa sú uvedené vo

Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

4.2.Za účelom registrácie Zákazníka a v súvislosti s jeho členstvom v BONUS klube spracúva spoločnosť SLOVNAFT ako prevádzkovateľ informačného systému BONUS klub osobné údaje Zákazníka v rozsahu primeranom danému účelu a rozsahu spracovania.

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Pravidlá pre pripočítanie bodov

5.1.Za nákup motorových palív, ďalších tovarov a služieb predávaných resp. poskytovaných na ČS (ďalej ako „tovary a služby“) získava Zákazník body, ktoré sa mu pripočítajú na jeho účet. Pri nákupe (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe ČS predložiť Kartu; po uhradení ceny tovarov a služieb už nie je možné body dodatočne pripočítať.

.

5.2.Základom pre určenie počtu bodov pripočítaných za nákup jednotlivých druhov tovarov alebo služieb je hodnota alebo množstvo nakúpeného tovaru alebo služby. Počet bodov pripočítaných za nákup je zobrazený aj na pokladničnom doklade. Pokladničný doklad odporúčame uschovať pre účely prípadnej sťažnosti (nesprávne pripočítanie bodov).

5.3.Základné pravidlá pre pripočítanie bodov:

motorové palivá (okrem prémiových) – 1 bod za každý celý liter;

prémiové motorové palivá – 3 body za každý celý liter;

nepalivový tovar a služby (s výnimkou tabakových výrobkov, mincových automatov, diaľničných známok, a dobytia telefónnych kariet) – 1 bod za každé 1,- EUR (vrátane DPH);

reštauračné služby – 3 body za každé 1,- EUR (vrátane DPH).

5.4.Mimoriadne pripočítanie bodov („akciové body“):

spoločnosť SLOVNAFT môže určiť tovary alebo služby, za nákup ktorých sa pripočíta iný než základný počet bodov;

počet pripočítaných akciových bodov, ako aj presné podmienky zverejní spoločnosť SLOVNAFT vhodným spôsobom;

v prípade pripočítania akciových bodov tieto nahrádzajú základné body, tzn. základné a akciové body sa nepripočítavajú súčasne.

5.5.Za peňažný doplatok pri nákupe tovaru/služieb za BONUS body sa body nepripočítavajú.

5.6.Spoločnosť SLOVNAFT je oprávnená kedykoľvek zmeniť pravidlá pripočítania bodov, pričom každú zmenu riadne a včas oznámi zákazníkom umiestnením informácie na ČS, na webstránke spoločnosti, informačno-propagačnými materiálmi, prípadne iným vhodným spôsobom.

6.Prevod bodov na inú Kartu

6.1.Zákazník môže previesť body nazbierané na svojej Karte na Kartu iného Zákazníka. Body je možné prevádzať len na Kartu, ktorá je aktívna a nie je blokovaná. Prevedené body sú rovnocenné s bodmi získanými za nákupy.

6.2.Prevod bodov z Karty na Kartu je možné vykonať:

elektronicky, po prihlásení do „Môj BONUS klub“ na www.bonusklub.sk,

emailom prostredníctvom zákazníckej linky BONUS klubu na bonusklub@slovnaft.sk (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00). K prevodu bodov prostredníctvom

zákazníckej linky je potrebná identifikácia a overenie totožnosti Zákazníka, ktorý svoje body prevádza. Zákazník zároveň špecifikuje číslo Karty, na ktorú body prevádza a počet prevádzaných bodov.

7.Možnosti využitia nazbieraných bodov

7.1.Ak Zákazník nazbiera dostatočný počet bodov, môže ich využiť na získanie nasledujúcich výhod:

a)nákup vybraného maloobchodného tovaru na ČS za zvýhodnenú cenu,

b)nákup tovarov a služieb predávaných alebo poskytovaných tretími subjektmi – partnermi BONUS klubu (ďalej ako „Nákupný poukaz“)

c)darovanie finančnej hodnoty priradenej spoločnosťou SLOVNAFT k určitému počtu BONUS bodov neziskovej organizácii uplatnením daného počtu bodov

d)osobitné, časovo obmedzené možnosti využitia bodov za podmienok zverejnených spoločnosťou SLOVNAFT (napr. zľava na motorové palivá nákup GIFT karty a pod.).

7.2.Pre účely získania zvolenej výhody sa Zákazníkovi odpočíta príslušný počet bodov z Karty. Body sa odpočítavajú podľa času ich pripočítania; tzn. odpočítavajú sa vždy najstaršie body. O odpočítaní bodov dostane Zákazník potvrdenie, ktoré je potrebné uschovať pre účely prípadnej reklamácie alebo sťažnosti. Jedna kópia potvrdenia podpísaná Zákazníkom ostáva na ČS. Odpočítanie bodov je možné len z Karty Zákazníka, ktorý si danú výhodu uplatňuje; uplatňovanie výhody z inej než vlastnej Karty je zakázané. Body je možné využiť len spôsobom stanoveným týmito VOP. Výmena bodov za finančnú hotovosť nie je možná.

7.8. Maloobchodný tovar a služby na ČS

8.1.Zákazník môže za stanovený počet bodov + doplatok zakúpiť priamo na ČS dostupný maloobchodný tovar alebo službu.

8.2.Tovar bude Zákazníkovi odovzdaný resp. služba bude poskytnutá na danej ČS bezprostredne po odpočítaní bodov a úhrade doplatku.

8.3.Ponúkaný sortiment tovarov a služieb sa môže na jednotlivých ČS líšiť. Objednanie tovaru na konkrétnu ČS nie je možné.

8.4.O odpočítaní bodov vydá obsluha ČS Zákazníkovi potvrdenie, a požiada Zákazníka o kontrolu správnosti.

9.Kupón

9.1.Zákazník môže za nazbierané body získať nákupný poukaz (ďalej ako „Kupón“) na nákup tovarov a služieb, poskytovaných partnermi spoločnosti SLOVNAFT,

zapojenými do BONUS programu, ktorí majú

záujem o

zvyšovanie

povedomia

o svojich produktoch prostredníctvom BONUS

programu

(ďalej ako

„Partner“).

Zoznam aktuálne ponúkaných tovarov a služieb je zverejnený na www.bonusklub.sk

9.2.Kupón si Zákazník objedná cez web www.bonusklub.sk.

9.3.Podmienky pre využitie Kupónov stanovuje Partner. Za vady tovarov a služieb nakúpených Nákupným poukazom zodpovedá tiež Partner, ktorý vybavuje aj prípadné reklamácie.

10.Darovanie neziskovej organizácii

10.1.Zákazník môže svoje BONUS body použiť aj na podporu neziskových organizácii.

10.2.Spoločnosť SLOVNAFT zverejňuje aktuálny zoznam neziskových organizácií, ktoré je možné podporiť uplatnením BONUS bodov; tiež zverejní finančnú hodnotu, ktorá sa uplatnením daného počtu BONUS bodov poukáže vybranej neziskovej organizácii, ako aj prípadné ďalšie podmienky.

10.3.Zákazník vyberie neziskovú organizáciu, ktorú chce podporiť, a uplatní si svoje BONUS body. Spoločnosť SLOVNAFT zašle sumu prislúchajúcu k uplatneným BONUS bodom vybranej organizácii.

11.Zľava na motorové palivá

11.1.Zľavu na motorové palivá je možné uplatniť iba v čase trvania akcie. Za stanovený počet bodov môže Zákazník na ČS nakúpiť motorové palivá so zľavou. Výšku

zľavy, počet bodov potrebných na ich uplatnenie ako aj ďalšie podmienky budú zverejnené na stránke www.bonusklub.sk.

11.2.Zľava sa vzťahuje na celý nákup, uplatnenie zľavy iba na jej časť nie je možné (tzn. Zákazník musí disponovať dostatočným počtom bodov tak, aby tie pokryli celú hodnotu nákupu).

11.3.Zľavu je potrebné uplatniť pred úhradou kúpnej ceny; dodatočné odpočítanie zľavy nie je možné.

11.4.Zľavu na základe uplatnenia bodov nie je možné kombinovať s inými zľavami. Zľavu nie je možné uplatniť v prípade platby palivovou MOL Group kartou.

12. Platnosť bodov

Body nazbierané na Karte je možné použiť do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli na Kartu pripísané (tzn. body pripísané na Kartu v priebehu roku 2020 je možné použiť do 31. decembra 2022). Po uplynutí tejto lehoty sa staršie body z Karty automaticky vymažú.

13.Strata, odcudzenie, zničenie, poškodenie, alebo nefunkčnosť karty

13.1.Zákazník je povinný bezodkladne (telefonicky na BONUS centrum) informovať spoločnosť SLOVNAFT o strate, odcudzení, zničení, poškodení alebo nefunkčnosti Karty. Spoločnosť SLOVNAFT takúto kartu bezodkladne zablokuje. Zákazník si môže Kartu zablokovať aj sám cez svoj online účet.

13.2.Zákazník zodpovedá za škodu vzniknutú spoločnosti SLOVNAFT neoznámením alebo oneskoreným oznámením straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti Karty.

13.3.Po oznámení straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti Karty a po jej zablokovaní si môže Zákazník prevziať novú Kartu na ktorejkoľvek ČS. Číslo novej karty je potrebné nahlásiť do BONUS klubu.

13.4.Na náhradnú Kartu sa Zákazníkovi do 30 dní pripočíta rovnaký počet bodov, ako mal na pôvodnej Karte. V odôvodnených prípadoch môže Zákazník požiadať o skoršie pripočítanie bodov prostredníctvom BONUS centra.

13.5.Zákazník je povinný poškodenú alebo nefunkčnú kartu znehodnotiť; Karta sa nevracia spoločnosti SLOVNAFT.

14.Sťažnosti

14.1.Zákazník môže požiadať spoločnosť SLOVNAFT o preverenie správnosti pripočítania alebo odpočítania bodov, alebo v ďalších prípadoch nespokojnosti (napr. nefunkčnosť karty, odmietnutie poskytnutia zľavy alebo predaja vybraného tovaru):

a)písomne na adrese SLOVNAFT, a.s., BONUS klub, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

b)telefonicky na 0850 111 811

c)online emailom na bonusklub@slovnaft.sk

14.2.K vybaveniu sťažnosti overí spoločnosť SLOVNAFT identitu Zákazníka. Spoločnosť SLOVNAFT môže požiadať Zákazníka o predloženie dokladov (pokladničný doklad, potvrdenie), nevyhnutných k prešetreniu sťažnosti. V prípade nemožnosti identifikácie Zákazníka alebo nepredloženia potrebných dokladov môže spoločnosť SLOVNAFT sťažnosť zamietnuť.

14.3.Právo na uplatnenie sťažnosti pre nesprávne pripočítanie alebo odpočítanie bodov zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, kedy došlo k nesprávnemu pripočítaniu alebo odpočítaniu.

15.Reklamácie

15.1.Reklamácie súvisiace s vadami tovarov a služieb nakúpených na ČS sa spravujú Reklamačným poriadkom spoločnosti SLOVNAFT, dostupným na každej ČS; v prípade tovarov a služieb nakúpených prostredníctvom Nákupných poukážok sa reklamácie uplatňujú u Partnera.

15.2.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci môže podať v zmysle ust. § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov návrh na alternatívne riešenie sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Adresou na doručovanie návrhu na alternatívne riešenie sporu je:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

16.Ukončenie členstva v BONUS klube

16.1.Členstvo v BONUS klube zaniká:

a)zrušením členstva zo strany Zákazníka,

b)zrušením členstva zo strany spoločnosti SLOVNAFT,

c)dlhodobou pasivitou alebo smrťou Zákazníka.

16.2.Zákazník môže svoje členstvo v BONUS klube kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením alebo po prihlásení sa do svojho účtu.

16.3.Spoločnosť je oprávnená členstvo Zákazníka zrušiť, ak Zákazník závažným spôsobom alebo opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce z VOP.

16.4.Za závažné porušenie VOP Zákazníkom sa považuje najmä poskytnutie vedome nepravdivých údajov pri registrácii, poskytnutie Karty neoprávnenej osobe, použitie Karty v rozpore s VOP alebo konanie Zákazníka pri použití Karty v rozpore s dobrými mravmi.

16.5.Ak Zákazník dlhodobo, aspoň po dobu dvoch (2) rokov nepoužije svoju Kartu na zbieranie ani uplatnenie bodov, má sa zato, že Zákazník o členstvo v BONUS klube nemá záujem, a jeho členstvo automaticky zaniká ku dňu nasledujúcemu po uplynutí dvoch (2) rokov, počas ktorých Karta nebola použitá. Na možnosť zrušenia členstva upozorní spoločnosť SLOVNAFT aspoň 30 dní vopred.

16.6.Zrušením členstva sa Karta trvalo zablokuje a vymažú všetky body nazbierané na Karte; ich neskoršie obnovenie z akéhokoľvek dôvodu je vylúčené.

17.Dočasné zablokovanie Karty

17.1.Spoločnosť SLOVNAFT je oprávnená dočasne zablokovať Kartu, ak:

a)má podozrenie z neoprávnenej transakcie na Karte (pripočítanie bodov za nákupy inej osoby než Zákazníka, využitie bodov z cudzej Karty a pod.)

b)Zákazník nahlási stratu alebo odcudzenie Karty.

17.2.Ak boli body získané na základe podozrivej transakcie prevedené na inú Kartu, môže spoločnosť SLOVNAFT zablokovať aj Kartu, na ktorú boli takéto body prevedené.

17.3.Spoločnosť SLOVNAFT Kartu odblokuje po pominutí dôvodov (nájdenie Karty, nepotvrdenie neoprávnenej transakcie), inak Kartu trvalo zablokuje.

18.Môj BONUS klub

18.1.Za účelom neustáleho rozširovania a skvalitňovania služieb v rámci BONUS klubu je Zákazníkom dostupný „Môj BONUS klub“ na adrese www.bonusklub.sk. Môj BONUS klub poskytuje Zákazníkom komplexný prehľad o pričítaných a odpočítaných bodoch, o aktuálnom počte ich bodov a iné užitočné informácie. Zákazník môže priamo vo svojom účte upraviť svoje kontaktné údaje. Cez Môj BONUS klub je možné tiež požiadať o blokovanie Karty a uplatniť ďalšie požiadavky na BONUS centrum, uskutočniť prevod bodov na inú Kartu, ako aj zmeniť heslo pre vstup do účtu Zákazníka alebo ukončiť členstvo v BONUS klube.

19.Zmeny, ukončenie programu BONUS klub

19.1.Spoločnosť SLOVNAFT je oprávnená jednostranne meniť tieto VOP alebo ich úplne nahradiť novým znením. Tiež je oprávnená meniť spôsob pripočítania a odpočítania bodov za nákupy, ako aj sortiment a rozsah výhod poskytovaných za body. Spoločnosť SLOVNAFT informuje Zákazníkov o každej zmene v dostatočnom časovom predstihu zverejnením nových podmienok vhodným spôsobom..

19.2.Program BONUS klub má dlhodobý charakter, spoločnosť SLOVNAFT ho však môže podľa vlastného uváženia ukončiť. Spôsob, čas ako aj podmienky ukončenia, vrátane vysporiadania nárokov vzniknutých počas jeho trvania oznámi spoločnosť SLOVNAFT s dostatočným časovým predstihom a vhodným spôsobom.

20.Platnosť a účinnosť VOP

20.1.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15. júna 2021 a v plnom rozsahu nahrádzajú ich doterajšie znenie.

20.2.Prechodné ustanovenie ku Katalógu odmien

Spoločnosť SLOVNAFT s účinnosťou od 1. januára 2021 zrušila Katalóg odmien. Produkty z Katalógu odmien sa od tohto dátumu nedajú objednávať na ČS. Na objednávky zadané do 31. decembra 2020 sa uplatňujú ustanovenia predchádzajúcich VOP; tovary z Katalógu je možné po 1. januári 2021 objednávať do vypredania zásob v obmedzenom rozsahu podľa aktuálnej ponuky výlučne elektronicky na www.bonusklub.sk s doručením na ČS.

Príloha 1: Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracovateľských operáciách súvisiacich s programom "BONUS klub"

 

 

 

(s účinnosťou: od 15. apríla 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis a účel spracúvania

Právny základ

Rozsah a zdroj spracúvaných

Doba spracúvania

Príjemca

Sprostredkovateľ a

 

osobných údajov

spracúvania

osobných údajov

osobných údajov

prenášaných

jeho spracovateľské

 

 

osobných údajov

 

 

osobných údajov

činnosti činnosť

 

 

 

 

 

 

 

I.

BONUS klub – vernostný program

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko, adresa, e-mail,

Počas členstva

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

 

a zabezpečenie jeho fungovania

b) GDPR (spracúvanie

telefónne číslo, dátum narodenia, číslo

v BONUS klube a

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje

je nevyhnutné na

karty, údaje o použití karty, heslo v

najviac 3 roky po

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

 

vernostný program zákazníkov

splnenie zmluvy,

prípade online registrácie, pohlavie

ukončení členstva.

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

 

podľa VOP BONUS klubu. Sem patria

ktorej zmluvnou

registrujúceho zákazníka, podpis (v

Občianske nároky

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

 

všetky činnosti od registrácie do

stranou je dotknutá

prípade registrácie na papieri), dátum

možno za dané

príjemca pre prenos

21 Academias

 

programu, jeho správu

osoba, alebo na účely

registrácie.

obdobie vymáhať v

údajov.

Avenue) – poskytujú

 

a prevádzkovanie na základe

vykonania krokov na

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou

súlade so zákonom č.

 

IT a serverové služby

 

Všeobecných obchodných

žiadosť dotknutej

osobou (na oslovenie zákazníka sa

46/1964 Zb.

 

súvisiace so

 

podmienok (VOP) BONUS klubu.

osoby pred uzavretím

vyžaduje pohlavie, na identifikáciu, že

Občiansky zákonník.

 

spracúvaním a

 

 

zmluvy) na základe

žiadateľ má 18 rokov je potrebný dátum

 

 

uložením údajov.

 

 

VOP BONUS klubu.

narodenia).

 

 

V prípade papierovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVNAFT GO – na správu účtu, použitie

 

 

registrácie sa

 

 

 

a zobrazovanie je možné použiť aj

 

 

registrácia vykonáva

 

 

 

aplikáciu SLOVNAFT GO. V takom

 

 

zamestnancami

 

 

 

prípade aj skutočnosť, že ste účastníkom

 

 

príslušného partnera

 

 

 

vernostného programu (ak tieto

 

 

prevádzkujúceho

 

 

 

informácie Užívateľ poskytuje

 

 

čerpaciu stanicu.

 

 

 

dobrovoľne), e-mailová adresa účtu

 

 

Zoznam partnerov

 

 

 

BONUS klub Užívateľa, heslo účtu

 

 

prevádzkujúcich

 

 

 

BONUS klub, číslo karty BONUS klub,

 

 

čerpacie stanice je k

 

 

 

karta BONUS klub v stave peňaženky

 

 

dispozícii na

 

 

 

Apple (pridaná, nepridaná), osobné

 

 

https://cerpaciestanic

 

 

 

údaje pre registráciu do programu

 

 

e.slovnaft.sk/

 

 

 

BONUS klub (meno, priezvisko, dátum

 

 

 

 

 

 

narodenia), stav karty BONUS klub,

 

 

Zoznam ďalších

 

 

 

zostatok BONUS klub, zoznam transakcií

 

 

sprostredkovateľov je

 

 

 

za posledných 90 dní, podrobnosti o

 

 

na www.bonusklub.sk

 

 

 

každej transakcii, tj. dátum, zmena

 

 

 

 

 

 

zostatku, hodnota nákupu, miesto

 

 

 

 

 

 

nákupu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Zasielanie všeobecných

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa a

Kým dotknutá osoba

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

 

marketingových správ (reklám),

f) GDPR (spracúvanie

číslo karty BONUS klub Užívateľa, obsah

nevznesie námietku

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

propagačných ponúk, kupónov,

je nevyhnutné na

reklamných správ a pozvánok

proti spracovaniu.

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

 

žiadostí o účasť na prieskumov

účely oprávnených

zasielaných dotknutej osobe.

 

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

 

spokojnosti alebo iných

záujmov sledovaných

Zdroj údajov: získané od dotknutej

 

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

 

prieskumoch prostredníctvom e-

prevádzkovateľmi).

osoby.

 

príjemca pre prenos

21 Academias

 

mailu, SMS (krátkych správ) alebo

Oprávnený záujem:

 

 

údajov.

Avenue) – poskytujú

 

prostredníctvom aplikácie

propagácia

 

 

 

IT a serverové služby

 

SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete.

produktov a služieb

 

 

 

súvisiace so

 

 

prevádzkovateľmi

 

 

 

spracúvaním a

 

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si

údajov potenciálnym

 

 

 

uložením údajov.

 

mohli vybrať niekoľko

zákazníkom,

 

 

 

 

 

komunikačných kanálov a to

propagácia aktivít

 

 

 

Zoznam ďalších

 

vyznačením príslušného

prevádzkovateľov

 

 

 

sprostredkovateľov je

 

komunikačného kanálu.

údajov a získanie

 

 

 

na www.bonusklub.sk

 

 

prehľadu o

 

 

 

 

 

 

príležitostiach a

 

 

 

 

 

 

očakávaniach

 

 

 

 

 

 

zákazníkov.

 

 

 

 

III.

Zasielanie prispôsobených

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko adresáta, e-mail,

Do odvolania súhlasu

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

 

marketingových správ,

a) GDPR (súhlas

telefónne číslo, dátum narodenia,

dotknutou osobou

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

propagačných ponúk, kupónov

dotknutej osoby).

pohlavie, číslo karty, údaje o použití

 

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

 

prostredníctvom e-mailu, SMS

 

karty (nákupné správanie), rozsah

 

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

 

(krátkych správ) alebo

Profilovanie: článok

záujmu týkajúceho sa ponúkaných

 

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

 

prostredníctvom aplikácie

22 ods. 2 písm. c)

služieb / produktov.

 

príjemca pre prenos

21 Academias

 

SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete; a

GDPR - výslovný

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou

 

údajov.

Avenue) – poskytujú

 

odporúčanie vyššie uvedených

súhlas dotknutej

osobou (profily zostavujú spoločnosti

 

 

IT a serverové služby

 

správ, propagačných ponúk,

osoby.

MOL Nyrt. A Multipont Program Zrt.)

 

 

súvisiace so

 

kupónov na obrazovke, pri nákupe

 

 

 

 

spracúvaním a

 

alebo na čerpacej stanici.

Dotknutá osoba

 

 

 

uložením údajov.

 

 

môže svoj súhlas

 

 

 

 

 

Bez osobitného súhlasu nezasielame

kedykoľvek odvolať.

 

 

 

Zoznam ďalších

 

dotknutým osobám prispôsobené

Takéto odvolanie

 

 

 

sprostredkovateľov je

 

marketingové správy (reklamy),

nebude mať vplyv na

 

 

 

na www.bonusklub.sk

 

propagačné ponuky, kupóny na

zákonnosť

 

 

 

 

 

mieru.

spracúvania údajov

 

 

 

 

 

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si

vykonaného na

 

 

 

 

 

mohli vybrať niekoľko

základe súhlasu

 

 

 

 

 

komunikačných kanálov a to

udeleného pred

 

 

 

 

 

vyznačením príslušného

odvolaním súhlasu.

 

 

 

 

 

komunikačného kanálu.

 

 

 

 

 

IV.

Prevencia, detekcia a vyšetrovanie

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa,

Ak sa na základe

Členovia etickej rady

MOL IT & Digital GBS

 

podvodov a zneužitia v súvislosti so

f) GDPR (spracúvanie

údaje zaregistrované v BONUS klube,

vyšetrovania zistí, že

skupiny MOL majú

Kft. (1117 Budapest,

 

službami BONUS klub.

je nevyhnutné na

údaje získané pri vyšetrovaní.

podozrenie z podvodu

prístup k údajom

Budafoki út 79.) a

 

 

účely oprávnených

Prevádzkovatelia spracúvajú údaje

alebo zneužitia nie je

potrebným na

Axiom Consulting Ltd.

 

Kódex etického a obchodného

záujmov sledovaných

potrebné na vykonanie vyšetrovania

opodstatnené alebo

vyšetrovanie.

(Ciprus, 2107 Nicosia,

 

správania, etický kódex obchodného

prevádzkovateľmi).

(napr. číslo karty spolu s ďalšími údajmi

nie sú potrebné ďalšie

 

21 Academias

 

partnera, procesné pravidlá etickej

Oprávnený záujem:

na „príjmovom doklade“ alebo meno,

opatrenia, údaje

 

Avenue) – poskytujú

 

rady („etický kódex“) skupiny MOL,

prevencia,

číslo položky, cena zakúpeného

týkajúce sa

 

IT a serverové služby

 

ktoré upravujú prevenciu,

odhaľovanie

produktu alebo produktov, údaje a

vyšetrovania sa

 

súvisiace so

 

odhaľovanie a vyšetrovanie

porušení, ktoré

miesto nákupu atď. ) a ďalšie, pokiaľ sú

vymažú do 60 dní od

 

spracúvaním a

 

podvodov a zneužitia, sú dostupné

ohrozujú aktíva

nevyhnutné na zistenie a vyšetrenie

ukončenia

 

uložením údajov.

 

tu:https://slovnaft.sk/sk/o-nas/etick

Prevádzkovateľa,

možného zneužitia programu.

vyšetrovania.

 

 

 

e-principy/

obchodné tajomstvá,

 

Ak sa na základe

 

Zoznam ďalších

 

 

duševné vlastníctvo,

 

vyšetrovania prijmú

 

sprostredkovateľov je

 

 

povesť podniku;

 

opatrenia vrátane

 

na www.bonusklub.sk

 

 

vhodné pracovné

 

opatrení týkajúcich sa

 

 

 

 

prostredie založené

 

začatia súdneho

 

 

 

 

na úcte, bez strachu

 

konania alebo

 

 

 

 

a odplaty, ako aj

 

disciplinárnych

 

 

 

 

stíhanie

 

opatrení prijatých

 

 

 

 

zodpovedných osôb

 

proti ohlasujúcej

 

 

 

 

za tieto porušenia.

 

osobe, údaje týkajúce

 

 

 

 

 

 

sa porušenia sa môžu

 

 

 

 

 

 

spracovať najneskôr

 

 

 

 

 

 

do ukončenia takýchto

 

 

 

 

 

 

konaní

 

 

V.

Správa žiadostí, sťažností

Uplatňujú sa

 

 

 

 

 

a reklamácií v súvislosti so Službami

ustanovenia

 

 

 

 

 

SLOVNAFT GO (o tom poskytujeme

samostatného

 

 

 

 

 

samostatné vyhlásenie na:

vyhlásenia o ochrane

 

 

 

 

 

 

osobných údajov.

 

 

 

 

Meno, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo a e-mailová adresa spoločných prevádzkovateľov:

SLOVNAFT, a. s.

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, Telefónne číslo: 0800 111 811, Webové sídlo: www.bonusklub.sk

E-mailová adresa: bonusklub@slovnaft.sk

Multipont Program Zrt. (sídlo: 1117 Budapešť, Budafoki ut 79., telefónne číslo: +36 1 886 5000; website: www.multipont.hu; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@mol.hu)

SLOVNAFT, a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov, ktorí spoločne definovali účel a rámec spracúvania údajov a sú za spracúvanie týchto údajov zodpovední spoločne.

Prevádzkovatelia majú spoločné oznámenie o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ má určenú Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov podľa článku 37 Nariadenia GDPR a jej kontaktné údaje sú nasledovné: E-mailová adresa: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondečná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Osoby oprávnené spracúvať vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje bude spracúvať len úzky okruh poverených oprávnených osôb Prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov („citlivé údaje“) na účely uvedené v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:

Nie sú spracúvané žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín:

Do tretej krajiny sa nebudú prenášať žiadne údaje.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Vykonáva sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie v prípade, že ste si ho sami želali a vyznačili ste to vo svojom profile.

Vaše práva na ochranu údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä články 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 Nariadenia). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré s vás týkajú, môžete požiadať o ich opravu a vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, v vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov, ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, kontaktné údaje zodpovednej osoby, príjemcov osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a dostupné právne prostriedky nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ak tieto informácie ešte nemáte k dispozícii. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie sprístupnením tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.

Právo na prístup k údajom:

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú

osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby.

Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste žiadosť podali elektronikami prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Právo na opravu údajov:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov:

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatňujú určité dôvody alebo sú splnené určité podmienky. Prevádzkovateľ je okrem iného povinný na vaše požiadanie vymazať vaše osobné údaje, ak napríklad tieto osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ; ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne; alebo ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; ak sa osobné údaje musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

c)na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; alebo

d)na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo na základe vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude vami požadované obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

a)sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V tomto prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

Ako si uplatniť vaše práva:

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás informuje o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Na vašu žiadosť sa informácie môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala vaša totožnosť iným spôsobom.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením. Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa vás týka. Okrem toho máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak príslušný dozorný orgán sťažnosť nevybavil alebo vás neinformoval do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku sťažnosti, ktorú ste podali. Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu vašich práv ustanovených v Nariadení. Návrh na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt.

Súd môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami automatizovaného spracúvania alebo aby vyhovel vášmu právu namietať. Súd môže tiež nariadiť zverejnenie svojho rozsudku spôsobom, na základe ktorého bude možné identifikovať prevádzkovateľa alebo príslušného sprostredkovateľa, ako aj porušenie, ktorého sa dopustili.

Môžete požiadať o náhradu škôd, ktoré vám vznikli v súvislosti s nezákonným spracúvaním vašich osobných údajov (vrátane neprijatia bezpečnostných opatrení) zo strany prevádzkovateľa zodpovedného za škodu alebo sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré Nariadenie ukladá výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. Ak niektorá z vyššie uvedených osôb v dôsledku nezákonného spracúvania údajov alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší vaše osobné práva, budete oprávnení požadovať od neho náhradu škody.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BONUS

CLUB VALID FROM 15 JUNE 2021

SLOVNAFT, a.s.

Registered office: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Company Reg. No.: 31 322 832

The company is incorporated in the Business Register of the Bratislava I District Court , Section: Sa, File no. 426/B

Customer Service:

Phone Number: 0850 111 811 (from Monday to Friday 8 am – 6 pm)

E-mail address: bonusklub@slovnaft.sk

Webpage: www.bonusklub.sk

1. BONUS club

The BONUS club is a programme operated by SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Company Reg. No.: 31 322 832 (hereinafter referred to as “SLOVNAFT”) for customers (hereinafter referred to as the “Customer”) purchasing motor fuels and other goods and services at the network of Slovnaft service stations (hereinafter referred to as “SS”). The programme is aimed at promoting retail sales and improving the quality of services provided. Based on membership of the BONUS club, the Customer collects BONUS points on his/her BONUS card. He/she can then use these points to get a discount on purchases at SS and other bonuses, subject to the terms and conditions stipulated in these General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “GTC”). The current version of the GTC is available at www.bonusklub.sk and at all SS.

2.BONUS Card

2.1.The BONUS card (hereinafter referred to as the “Card”) issued by SLOVNAFT is used to prove membership of the BONUS club, to register purchases made by the Customer at the SS, and to record added and deducted points. The Card can be in physical or virtual form.

2.2.The Card is the property of SLOVNAFT; the Customer is its authorised holder.

2.3.The Customer is obliged to protect the Card from damage, theft, loss, destruction, and misuse.

2.4.The Customer is not entitled to provide the Card to a third party. The Customer is fully liable for any and all damage caused to SLOVNAFT or third parties by such person.

2.5.The validity of the Card is limited to the duration of the Customer’s membership of the BONUS club. SLOVNAFT may decide to terminate the validity of the Cards or to replace them even without stating a reason; SLOVNAFT will inform Customers of the conditions of validity termination or replacement in good time, usually at least 30 days in advance.

3.Membership of the BONUS club

3.1.A natural person aged at least 18 years who has legal capacity and permanent or temporary residence in the Slovak Republic may be a member of the BONUS club. The BONUS club is intended exclusively for natural persons – non-entrepreneurs; legal entities or natural persons who are entrepreneurs may not become members.

3.2.A Customer that meets the conditions set out herein will become a member of the BONUS club after registering. Membership is bound to the person of the Customer, is non-transferable, and is not inheritable.

3.3.The Customer can register in the BONUS club via

a)an online registration form on the BONUS club website in the “Registration” section, or

b)by filling in and submitting a written application to any SS.

3.4.By registering, the Customer confirms the veracity of the data entered during registration, and expresses his/her agreement with the GTC.

3.5.SLOVNAFT may refuse to register a Customer whose previous membership has been cancelled due to a breach of the GTC, provided there are doubts as to the veracity of the data entered by the Customer in the registration form, or for other serious reasons. SLOVNAFT shall notify the Customer of having refused his/her registration; such notification shall also state the reason for such refusal.

3.6.Issuing a Card: The Card will be handed over to the Customer by SS staff. The Customer will install the Virtual Card on a suitable device himself/herself according to the instructions.

3.7.The Customer can use the Card to collect points immediately after receiving it, i.e. even before registration (in the case of online registration). The Customer must register within three months after issuance of the Card, otherwise such Card will become invalid and all points collected so far will be deleted from it.

3.8.Using points to gain benefits: The Customer acknowledges that registration processing may take up to 45 days from the date submitted by the Customer. Until the registration is processed, points collected on the Card cannot be used to gain benefits.

4.Personal data of BONUS club members

4.1.SLOVNAFT as the controller processes personal data in accordance with the applicable legislation concerning personal data protection1. All information concerning the protection of personal data and the rights of the data subject to the processing of personal data and the obligations of SLOVNAFT as the controller are provided in the Personal Data Processing Statement, which is annexed to and forms an integral part of these GTC.

4.2.For the purpose of registering the Customer and in connection with his/her membership of the BONUS club, SLOVNAFT, as the controller of the BONUS club filing system, processes the Customer’s personal data to the extent appropriate to the given purpose

1Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR).

Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection and on Amendments and Supplements to Certain Act, as amended.

and scope of processing.

5.Rules for addition of points

5.1.For the purchase of motor fuels, other goods, and services sold or provided at SS (hereinafter referred to as “goods and services”), the Customer earns points which are added to his/her account. When purchasing (before making the payment), it is necessary to present the Card to SS staff; after the amount owing for goods and services has been paid, additional points can no longer be added.

5.2.The basis for determining the number of points added for the purchase of individual kinds of goods or services is the value or quantity of goods or services purchased. The number of points added for a purchase is also displayed on the cash receipt. We recommend keeping the cash receipt for the purposes of substantiating a complaint should the need arise (due to incorrect addition of points).

5.3.General rules for the addition of points:

motor fuels (excluding premium fuels) - 1 point for each whole litre;

premium motor fuels - 3 points for each whole litre;

non-fuel goods and services (excluding tobacco products, coin-operated machines, highway stickers, and topping up telephone cards) - 1 point for every EUR 1 (including VAT);

restaurant services - 3 points for every EUR 1 (including VAT).

5.4.Addition of extra points (“extra points”):

SLOVNAFT may specify goods or services for the purchase of which a value other than the basic number of points is added;

the number of extra points added, as well as the particular conditions, will be published by SLOVNAFT in an appropriate manner;

upon the addition of extra points, these replace basic points, i.e. basic and extra points are not added simultaneously.

5.5.When purchasing goods/services by redeeming BONUS points, no points are added for additional payment made.

5.6.SLOVNAFT may at any time change the rules for the addition of points, while notifying the customers of any such change in a due and timely manner by posting the information at the SS, on the company’s website, in information and promotional materials, or in another appropriate manner.

6.Transferring points to another Card

6.1.The Customer may transfer the points collected on his/her Card to another Customer’s Card. Points can only be transferred to a Card that is active and has not been blocked. Such points transferred are equivalent to the points earned for purchases.

6.2.Points can be transferred from the Card to another Card as follows:

electronically, after logging in to "My BONUS club" on the website www.bonusklub.sk;

by phone via the BONUS club customer line at 0850 111 811 (on working days from 8:00 to 18:00). To transfer points via the customer line, it is necessary to identify and verify the identity of the Customer who is transferring his/her points. The Customer shall also specify the number of the Card to which he/she is transferring points, and the number of points transferred.

7.Options for using the collected points

7.1.If the Customer collects a sufficient number of points, he/she can use them to gain the following benefits:

a) purchase of selected retail goods at SS at a discounted price;

b) purchase of goods and services sold or provided by third parties - BONUS club partners (hereinafter referred to as a “Purchase Voucher”);

c)donation of the financial value assigned by SLOVNAFT to a certain number of BONUS points to a non-profit organisation by redeeming the given number of points;

d)special, time-limited options to use points, subject to conditions published by SLOVNAFT (e.g. discount on motor fuels, purchase of a GIFT card, etc.).

7.2.To gain the selected benefit, the respective number of points is deducted from the Customer’s Card. Points are deducted according to the time added; i.e. the oldest points are always deducted first. The Customer will receive a points deduction confirmation which must be retained for the purposes of any complaint thereafter. One copy of the confirmation signed by the Customer is kept by the SS. Points may only be deducted from the Card of the Customer claiming the given benefit; a benefit cannot be claimed from a Card other than one’s own Card. Points may only be used in the manner set out in these GTC. Points cannot be exchanged for cash.

7.8. Retail goods and services at SS

8.1.The customer can purchase retail goods or services available directly at SS for a specified number of points + additional payment.

8.2.The goods will be handed over, or the service provided, to the Customer at the particular SS immediately after deducting the points and making additional payment.

8.3.The offered range of goods and services may vary at individual SS. Goods at a particular SS cannot be ordered.

8.4.The SS staff will issue a points deduction confirmation to the Customer, and ask the Customer to check whether it is accurate.

9.Voucher

9.1.For the points collected, the Customer can get a voucher (hereinafter referred to as a “Voucher”) to purchase goods and services provided by SLOVNAFT partners involved in the BONUS programme who wish to promote their products through the BONUS programme (hereinafter referred to as the “Partner”). The current list of

offered goods and services is published at www.bonusklub.sk

9.2.The Customer can order a Voucher via www.bonusklub.sk.

9.3.Conditions for use of Vouchers are set by the Partner. Defects in goods and services purchased through a Purchase Voucher are the responsibility of the Partner, which is also responsible for handling any complaints.

10.Donation to a non-profit organisation

10.1.The Customer may also use his/her BONUS points to support non-profit organisations.

10.2.SLOVNAFT publishes an up-to-date list of non-profit organisations that can be supported by redeeming BONUS points; it will also publish the financial value which will be remitted to the selected non-profit organisation by redeeming the given number of BONUS points, as well as any other conditions.

10.3.The Customer will choose the non-profit organisation he/she wants to support, and will redeem his/her BONUS points. SLOVNAFT will send the chosen organisation the amount corresponding to the redeemed BONUS points.

11.Discount on motor fuels

11.1.A discount on motor fuels may be claimed only during the campaign. For a specified number of points, the Customer may purchase motor fuels at SS at a discounted price. The amount of discount, number of points which need to be redeemed, as well as other conditions will be published at www.bonusklub.sk.

11.2.The discount applies to the whole purchase. The discount cannot be applied to only a part thereof (i.e. the Customer must have a sufficient number of points to cover the full value of the purchase).

11.3.The discount must be claimed before payment of the purchase price; the discount cannot be additionally deducted.

11.4.A discount based on the redemption of points cannot be combined with other discounts. No discount can be claimed in the case of payment with a MOL Group fuel card.

12. Validity of points

Points collected on the Card can be redeemed by the end of the second calendar year following the calendar year in which they were added to the Card (i.e. points added to the Card during 2020 can be redeemed by 31 December 2022). After the expiry of this period, older points will be automatically deleted from the Card.

13. Loss, theft, destruction, damage to, or malfunction of the Card

13.1.The Customer is obliged to immediately (by calling the BONUS centre) report to SLOVNAFT any loss, theft, destruction, damage to, or malfunction of the Card. SLOVNAFT will immediately block such a card. The Customer can also block the Card himself/herself via his/her online account.

13.2.The Customer will be liable for any damage suffered by SLOVNAFT due to his/her failure to report to SLOVNAFT, or due to the late reporting of any loss, theft, destruction, damage to, or malfunction of the Card.

13.3.After reporting the loss, theft, destruction, damage to, or malfunction of the Card and after it is blocked, the Customer may receive a new Card at any SS. The number of the new card must be notified to the BONUS club.

13.4.Within 30 days, the Customer’s new Card will be credited with the same number of points as he/she had on the original Card. In justified cases, the Customer may request the earlier addition of points through the BONUS centre.

13.5.The Customer is obliged to destroy a damaged or non-functional Card; such Card needn’t be returned to SLOVNAFT.

14.Complaints

14.1.The Customer may request that SLOVNAFT verifies the accuracy of the addition or deduction of points, or in other cases of dissatisfaction (e.g. card malfunction, refusal to provide a discount or sell the chosen goods):

a)by writing to SLOVNAFT, a.s., BONUS club, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

b)by phone to 0850 111 811

c)by e-mail to bonusklub@slovnaft.sk

14.2.To deal with the complaint, SLOVNAFT shall verify the Customer’s identity. SLOVNAFT may request that the Customer submits the documents (cash receipt, confirmation) necessary to investigate the complaint. Should it not be possible to identify the Customer or due to failure to submit the necessary documents, SLOVNAFT may reject the complaint.

14.3.The right to lodge a complaint for the inaccurate addition or deduction of points shall expire one year after the date on which the inaccurate addition or deduction occurred.

15.Complaints

15.1.Complaints related to defects of goods and services purchased at SS shall be governed by the SLOVNAFT Complaint Rules, available at each SeS; in the case of goods and services purchased through Purchase Vouchers, such claims shall be lodged with the Partner.

15.2.ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

In accordance with the provisions of Section 12 et seq. of Act No. 391/2015 Coll. on

Alternative Dispute Resolution of Consumer Disputes and on Amendments and Supplements to Certain Acts, as amended, the Buyer may submit an application for alternative dispute resolution. The authority for alternative dispute resolution is the Slovak Trade Inspection.

Applications for alternative dispute resolution should be sent to:

Slovak Trade Inspection

Central Inspectorate

Department for International Relations and Alternative Consumer Dispute Resolution Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Address for filings/submissions in electronic form: ars@soi.sk, adr@soi.sk

16.Termination of BONUS club membership

16.1.BONUS club membership will terminate:

a)upon the cancellation of membership by the Customer,

b)upon the cancellation of membership by SLOVNAFT,

c)upon the long-term inactivity or death of the Customer.

16.2.The Customer may cancel his/her membership in the BONUS club at any time even without stating a reason by written notice or after logging in to his/her account.

16.3.The Company is entitled to cancel the Customer’s membership if the Customer has materially or repeatedly breached his/her obligations under the GTC.

16.4.The provision of knowingly false information during registration, the provision of the Card to an unauthorised person, the use of the Card in violation of the GTC, or the Customer’s conduct when using the Card in violation of good morals shall be regarded as a Customer’s material breach of the GTC.

16.5.If the Customer has not used his/her Card to collect or redeem points for at least two

(2)years, it shall be considered that the Customer is no longer interested in BONUS club membership, and his/her membership will automatically terminate on the date following the expiry of the two (2) years during which the Card was not used. SLOVNAFT will give at least 30 days prior notice of the risk of membership cancellation.

16.6.By cancelling the membership, the Card will be permanently blocked and all points collected on the Card will be deleted; such points’ subsequent renewal for any reason is not possible.

17.Temporary blocking of the Card

17.1.SLOVNAFT may temporarily block the Card if:

a)it suspects an unauthorised transaction on the Card (addition of points for purchases to a person other than the Customer, use of points from a third-party Card, etc.);

b)the Customer reports the loss or theft of the Card.

17.2.If points earned on the basis of a suspicious transaction have been transferred to another Card, SLOVNAFT may also block the Card to which such points have been transferred.

17.3.SLOVNAFT will unblock the Card after the reasons for blocking have been rectified (the Card is found, the unauthorised transaction is not confirmed), otherwise it will permanently block the Card.

18.My BONUS club

18.1.In order to continually expand and improve BONUS club services, “My BONUS club” is available to Customers at www.bonusklub.sk. My BONUS club provides Customers with a comprehensive overview of added and deducted points, the current number of their points, and other useful information. The Customer can edit his/her contact details directly in his/her account. Via My BONUS club, it is also possible to request the blocking of the Card and submit other requirements to the BONUS centre, transfer points to another Card, change the password for access to the Customer’s account, or terminate membership of the BONUS club.

19.Changes, end of the BONUS club programme

19.1.SLOVNAFT is entitled to unilaterally change these GTC at any time or replace the entire GTC with an updated version. It is also entitled to change the method of adding and deducting points for purchases, as well as the range of goods and scope of benefits provided for points. SLOVNAFT shall inform Customers of any change in good time by publishing the new conditions in an appropriate manner.

19.2.Although the BONUS club programme has a long-term character, SLOVNAFT may end the programme at its own discretion. The method, time, as well as conditions of ending, including the settlement of claims arising during its existence, shall be notified by SLOVNAFT in good time and in an appropriate manner.

20.Validity and effectiveness of the GTC

20.1.The GTC shall come into force and effect on 15 June 2021 and fully replace the hitherto valid wording hereof.

20.2.Transitional provision concerning the Rewards Catalogue

SLOVNAFT has cancelled the Rewards Catalogue with effect from 1 January 2021. Products from the Rewards Catalogue cannot be ordered at SS from this date. The provisions of the previous GTC shall apply to orders placed prior to or on 31 December 2020; after 1 January 2021, goods from the Catalogue can be ordered until stock is sold out, to a limited extent according to the current offer, only electronically at www.bonusklub.sk with delivery to SS.

Annex 1: Personal Data Processing Statement

PERSONAL DATA PROCESSING STATEMENT

concerning processing operations related to the “BONUS club” programme

 

 

 

(effective from: 15 April 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description and purpose of the

Legal basis of the

Scope and source of the personal

Duration of data

Recipient of the

Data processor and

 

data processing

data processing

data processed

processing

data transfers

the data processing

 

 

 

 

 

 

activity(s)

 

 

 

 

 

 

 

I.

BONUS club - loyalty programme

Article 6(1)(b) of the

Name and surname, address, e-mail,

During membership in

SLOVNAFT a.s. and

MOL IT & Digital GBS

 

and ensuring its operation The

GDPR (processing is

telephone number, date of birth, card

the BONUS club and

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

controller operates the customer

necessary for the

number, data on the use of the card,

up to 3 years after

Zrt. are joint

Budafoki út 79.) and

 

loyalty programme according to the

performance of a

password in case of online registration,

termination of

controllers, there is no

Axiom Consulting Ltd.

 

GTC of the BONUS club. This

contract to which the

registering customer’s sex, signature (in

membership. Civil

other data transfer

(Cyprus, 2107 Nicosia,

 

includes all activities from

data subject is party

case of paper registration), date of

claims can generally

recipient.

21 Academias

 

registration in the programme, its

or in order to take

registration.

be enforced for that

 

Avenue) – provide IT

 

administration and operation on the

steps at the request

Data source: provided by the data

period in accordance

 

and server services

 

basis of the General Terms and

of the data subject

subject (sex is required to address the

with Act No. 46/1994

 

closely related to the

 

Conditions (GTC) of the BONUS club.

prior to entering into

customer, date of birth is required to

Coll. – the Civil Code.

 

data processing and

 

 

a contract) on the

identify that the applicant is aged 18

 

 

storing.

 

 

basis of the GTC of

years).

 

 

 

 

 

the BONUS club.

 

 

 

In the case of paper

 

 

 

SLOVNAFT GO – the SLOVNAFT GO

 

 

registration, the

 

 

 

application can also be used for account

 

 

registration is done by

 

 

 

management, use and display. In that

 

 

the employees of the

 

 

 

event, also the fact that you participate

 

 

respective partner

 

 

 

in the loyalty programme (if this

 

 

operating the service

 

 

 

information is voluntarily provided by

 

 

station. The list of

 

 

 

the User), the User’s BONUS club

 

 

service station

 

 

 

account e-mail address, the BONUS club

 

 

partners is available

 

 

 

account password, BONUS club card

 

 

at

 

 

 

number, BONUS club card in Apple

 

 

 

 

 

 

 

https://cerpaciestanic

 

 

 

Wallet status (added, not added),

 

 

 

 

 

 

 

e.slovnaft.sk/

 

 

 

personal data for registration into

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS club programme (first name, last

 

 

The list of other

 

 

 

name, date of birth), BONUS club status,

 

 

 

 

 

 

 

processors can be

 

 

 

BONUS club balance, list of transactions

 

 

 

 

 

 

 

found at

 

 

 

from the past 90 days, details of each

 

 

 

 

 

 

 

www.bonusklub.sk

 

 

 

transaction, i.e. the date, balance

 

 

 

 

 

change, purchase value, purchase

 

 

 

 

 

 

location.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Sending general marketing

Article 6(1)(f) of the

First name and surname, e-mail address

Until the data subject

SLOVNAFT a.s. and

MOL IT & Digital GBS

 

messages (advertisements),

GDPR (processing is

and BONUS club card number of the

objects to the

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

promotional offers, vouchers,

necessary for the

User, the contents of the advertisement

processing.

Zrt. are joint

Budafoki út 79.) and

 

requests to participate in

purposes of the

messages and invitations sent to the

 

controllers, there is no

Axiom Consulting Ltd.

 

satisfaction surveys or other

legitimate interests

data subject.

 

other data transfer

(Cyprus, 2107 Nicosia,

 

surveys via e-mail, SMS (short

pursued by the

Source of data: received from the data

 

recipient.

21 Academias

 

messages) or via the SLOVNAFT GO

controllers). The

subject.

 

 

Avenue) – provide IT

 

application, if you download it.

legitimate interest:

 

 

 

and server services

 

 

promoting the

 

 

 

closely related to the

 

The controller will try to allow you

products and services

 

 

 

data processing and

 

to select several communication

of the controllers to

 

 

 

storing.

 

channels by marking the

potential customers,

 

 

 

The list of other

 

appropriate communication

promoting the

 

 

 

 

channel.

activities of the

 

 

 

processors can be

 

 

controllers and

 

 

 

found at

 

 

gaining insights into

 

 

 

www.bonusklub.sk

 

 

the opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and expectations of

 

 

 

 

 

 

customers.

 

 

 

 

III.

Sending personalised marketing

Article 6(1)(a) of the

Name and surname of the recipient, e-

Until the data subject

SLOVNAFT a.s. and

MOL IT & Digital GBS

 

messages, promotional offers,

GDPR (the data

mail, telephone number, date of birth,

withdraws his/her

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

 

vouchers via e-mail, SMS (short

subject’s consent).

sex, card number, data on the use of the

consent.

Zrt. are joint

Budafoki út 79.) and

 

messages) or via the SLOVNAFT GO

 

card (shopping behaviour), scope of

 

controllers, there is no

Axiom Consulting Ltd.

 

application, if you download it; and

Profiling: Article

interest related to the offered services /

 

other data transfer

(Cyprus, 2107 Nicosia,

 

recommending the above

22(2)(a) of the GDPR

products.

 

recipient.

21 Academias

 

messages, promotional offers,

(the data subject’s

Data source: provided by the data

 

 

Avenue) – provide IT

 

vouchers on the screen, at

express consent).

subject (profiles compiled by MOL Nyrt.

 

 

and server services

 

purchases or at service stations.

 

and Multipont Program Zrt.)

 

 

closely related to the

 

 

The data subject may

 

 

 

data processing and

 

In the absence of special consent,

withdraw his/her

 

 

 

storing.

 

we do not send personalised

consent any time.

 

 

 

The list of other

 

marketing messages

Such withdrawal will

 

 

 

 

(advertisements), promotional

not affect the

 

 

 

processors can be

 

offers, customised vouchers to data

legitimacy

 

 

 

found at

 

subjects.

(lawfulness) of the

 

 

 

www.bonusklub.sk

 

The controller will try to allow you

data processing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to select several communication

based on the consent

 

 

 

 

 

channels by marking the

granted prior to the

 

 

 

 

 

appropriate communication

withdrawal.

 

 

 

 

 

channel.

 

 

 

 

 

IV.

Prevention, detection and

Article 6(1)(f) of the

First name and surname, e-mail address,

If the investigation

The members of the

MOL IT & Digital GBS

 

investigation of fraud and misuse in

GDPR (processing is

data registered in the BONUS club, the

reveals that the

MOL Group’s Ethics

Kft. (1117 Budapest,

 

connection with BONUS club

necessary for the

data produced while conducting the

suspected fraud or

Board have access to

Budafoki út 79.) and

 

services.

purposes of the

investigation. The controllers process

misuse is unfounded

the data needed for

Axiom Consulting Ltd.

 

 

legitimate interests

the data necessary to conduct the

or no further action is

the investigation.

(Cyprus, 2107 Nicosia,

 

The Ethical and Business Conduct

pursued by the

investigation (e.g. card number together

required, the data

 

21 Academias

 

Code, Business Partner Ethical

controllers).

with other data on a “receipt”, or name,

relating to the

 

Avenue) – provide IT

 

Code, Ethical Council Procedural

Legitimate interest:

item number, price of the purchased

investigation shall be

 

and server services

 

Rules (the „Ethical Code”) of

the prevention,

product(s), data and place of the

deleted within 60 days

 

closely related to the

 

detection of

purchase etc.) and other data as long as

from the completion

 

data processing and

 

MOL Group that govern the

 

 

infringements

they are needed to detect and

of the investigation.

 

storing.

 

prevention, detection and

 

 

endangering the

investigate a possible misuse of the

If, on the basis of the

 

 

 

investigation of fraud and misuse

 

The list of other

 

Controller’s assets,

programme.

investigation,

 

 

are available here:

 

 

trade secrets,

 

measures are taken,

 

processors can be

 

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/eticke-

intellectual property,

 

including measures

 

found at

 

principy/

business reputation;

 

relating to legal

 

www.bonusklub.sk

 

 

appropriate, respect-

 

proceedings initiated

 

 

 

 

 

 

 

 

based, fear and

 

or disciplinary

 

 

 

 

retaliation free work

 

measures taken

 

 

 

 

environment as well

 

against the reporting

 

 

 

 

as the prosecution of

 

person, the data

 

 

 

 

liable persons for

 

relating to the

 

 

 

 

those infringements.

 

violation can be

 

 

 

 

 

 

processed until the

 

 

 

 

 

 

final conclusion of the

 

 

 

 

 

 

proceedings at the

 

 

 

 

 

 

latest.

 

 

V.

Management of requests,

The provisions laid

 

 

 

 

 

complaints and defect claims in

down in the separate

 

 

 

 

 

connection with the SLOVNAFT GO

Data Protection

 

 

 

 

 

Services (we provide a separate

Notice apply.

 

 

 

 

 

statement on this at:

 

 

 

 

 

Name, registered office, telephone number, website and e-mail address of the joint controllers:

SLOVNAFT, a. s.

Registered office: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovak Republic, Company Reg. No.: 31 322 832, Telephone number: 0800 111 811, Website: www.bonusklub.sk

E-mail address: bonusklub@slovnaft.sk

Multipont Program Zrt. (registered office: 1117 Budapest, Budafoki ut 79., Telephone number: +36 1 886 5000; Website: www.multipont.hu; E-mail address: ugyfelszolgalat@mol.hu)

SLOVNAFT, a.s. and Multipont Program Zrt. are the joint data controllers that jointly defined the purpose and framework of the data processing and are jointly responsible for such data processing.

The controllers have a joint privacy notice.

Contact details of the controller’s Data Protection Officer:

Under Article 37 of the GDPR, the Controller has designated the Data Protection Officer with the following contact details:

E-mail address: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Correspondence address: Data Protection Officer pursuant to the GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Persons authorised to process your personal data: Your personal data will be processed only by a narrow circle of authorised persons designated by the Controller.

Processing special categories of personal data (the “sensitive data”) for the purposes specified in this Data Protection Notice:

No special categories of personal data are processed.

Data transfers to third countries:

No data will be transferred to a third country.

The existence of automated decision-making, including profiling, and at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject:

Automated individual decision-making and profiling are performed if you have wanted it yourselves and marked it in your profile.

Your data protection rights:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR) contains details of your rights as a data subject, the remedies available and their limitations (especially Articles 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 and 82 of the GDPR). You may, at any time, request information about the processing of personal data relating to you, you may request their rectification and erasure or restriction of their processing, and you may also object to the processing of the personal data on the basis of a legitimate interest. The most important provisions are summarised below.

Right to information:

If the controller processes your personal data, the controller shall provide you with information about the data concerning you, even without being specially requested by you to do so, including the main data processing features, such as the purpose, legal basis and duration of the data retention (processing), the identity and contact details of the controller and, where applicable, its representative, the contact details of the Data Protection Officer, the recipients of the personal data, the legitimate interests of the controller and/or third parties in the processing of personal data based on a legitimate interest, your data protection rights and available legal remedies (including the right to lodge a complaint with a supervisory authority) if such information is not already available to you. The controller shall provide you with the said information by making this Data Protection Notice available.

Right of access:

You have the right to obtain a confirmation from the controller as to whether or not the personal data concerning you are processed and, if so, you are entitled to have access to such personal data and the following information: the purposes of processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of

recipients to whom personal data have been or will be provided, including without limitation, recipients in third countries or international organisations, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period, the data subject’s right to protection of his/her personal data and his/her option to apply legal remedies (including the right to lodge a complaint with a supervisory authority), as well as information about the source of the personal data, if the personal data have not been collected from you as the data subject.

Upon your request, the controller shall provide you with a copy of your personal data being processed. For any further copies requested by you, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. If you submitted your request by electronic means, the information should be provided in a commonly used electronic format, unless otherwise requested by you. The right to obtain a copy shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

The controller shall provide you with information on the possibility, the used procedure, the possible costs and other details of providing a copy upon receipt of your request.

Right to rectification:

You have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Right to erasure:

You have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning you without undue delay and the controller shall have the obligation to erase the personal data without undue delay where certain grounds apply or certain conditions are met. Upon your request, the controller shall, inter alia, erase your personal data where, for example, such data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; if you withdraw your consent on which the processing is based and where there is no other legal ground for the processing; if the personal data have been unlawfully processed; or if you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing; if the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.

The foregoing shall not apply to the extent that processing is necessary:

a)for exercising the right of freedom of expression and information;

b)for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject;

c)for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in so far as the right to erasure is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or

d)for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Right to restriction of processing:

You have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

a)the accuracy of the personal data is contested by you, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;

b)the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead;

c)the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims;

d)you have objected to processing, pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override your legitimate grounds.

Where the processing has been restricted for any of the above-mentioned reasons, such personal data shall, with the exception of storage, only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.

You shall be informed by the controller before the restriction of processing requested by you is lifted.

Right to data portability:

You have the right to receive the personal data concerning you, which you provided to the controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:

a)the processing is based on your consent or on a contract (to which you are a party); and

b)the processing is carried out by automated means.

In exercising your right to data portability, you have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible . The exercise of the right to data portability shall not affect the provisions governing the right to erasure. The right to data portability shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Right to object:

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you which is based on the legitimate interests of the controller, including profiling based on those provisions. In this case, the controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Right to withdraw your consent at any time

Where the controller processes your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw it at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. It shall be as easy to withdraw as to give consent.

You can deliver the withdrawal of your consent by post to the address of the controller’s registered office or to the Data Protection Officer’s e-mail address, or in the manner specified in the consent granted.

How to exercise your rights:

The controller shall provide information on action taken on a request based on your above-mentioned rights without undue delay and in any within one month of receipt of the request. That period may be extended by two further months where necessary, taking into account the complexity and number of the requests. The controller shall inform you of any such extension within one month of receipt of the request, together with the reasons for the delay. Where you made the request by electronic means, the information shall be provided by electronic means, where possible, unless otherwise requested by you.

If the controller does not take action on your request, the controller shall inform you without delay and at the latest within one month of receipt of the request of the reasons for not taking action and on the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority in the Slovak Republic: Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic (in Slovak: “Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky”) and seeking a judicial remedy. Contact information of the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Website: https://dataprotection.gov.sk.

The above information shall be provided in writing or by other means, including, where appropriate, by electronic means. The information may also be provided orally if you so request, provided that your identity is proven by other means.

Without prejudice to any other administrative or judicial remedies, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR. You have the right to an effective judicial remedy against a legally binding decision of the supervisory authority concerning you. You also have the right to an effective judicial remedy where the competent supervisory authority does not handle a complaint or does not inform you within three months on the progress or outcome of the complaint lodged. Proceedings against a supervisory authority shall be brought before the courts of the Member State where the supervisory authority is established.

Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority, you have the right to an effective judicial remedy where you consider that your rights under the GDPR have been infringed as a result of the processing of your personal data in non-compliance with the GDPR. Proceedings against the controller or processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where you have your habitual residence.

The court may order the controller to provide the relevant information, to rectify, block or erase such information, to annul a decision adopted by means of automated data-processing, or to honour your right to object. The court may also order the publication of its judgement in a manner that can clearly identify the controller or the relevant processor as well as the infringement committed by them.

You may claim compensation for damage incurred in connection with the unlawful processing of your personal data (including the failure to take data security measures) by the controller responsible for the damage or the processor. A processor shall be liable for the damage caused by processing only where it has failed to comply with the obligations specifically imposed by the GDPR on processors or where it has acted outside or contrary to lawful instructions of the controller. Where any of the above persons violates your personality rights as a result of the unlawful processing of your data or a breach of data security requirements, you may claim damages from such person.

The controller or the processor shall be released from liability for damage caused by unlawful processing if it proves that it is not liable for the event which caused the damage (i.e. the damage has not occurred through its fault).

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)