VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracovateľských operáciách súvisiacich s programom “BONUS klub”

(s účinnosťou: od 15. apríla 2021)

Opis a účel spracúvania

Právny základ

Rozsah a zdroj spracúvaných

Doba spracúvania

Príjemca

Sprostredkovateľ a

osobných údajov

spracúvania

osobných údajov

osobných údajov

prenášaných

jeho spracovateľské

osobných údajov

osobných údajov

činnosti činnosť

I.

BONUS klub – vernostný program

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko, adresa,
e-mail,

Počas členstva

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

a zabezpečenie jeho fungovania

b) GDPR (spracúvanie

telefónne číslo, dátum narodenia, číslo

v BONUS klube a

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

Prevádzkovateľ prevádzkuje

je nevyhnutné na

karty, údaje o použití karty, heslo v

najviac 3 roky po

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

vernostný program zákazníkov

splnenie zmluvy,

prípade online registrácie, pohlavie

ukončení členstva.

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

podľa VOP BONUS klubu. Sem patria

ktorej zmluvnou

registrujúceho zákazníka, podpis (v

Občianske nároky

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

všetky činnosti od registrácie do

stranou je dotknutá

prípade registrácie na papieri), dátum

možno za dané

príjemca pre prenos

21 Academias

programu, jeho správu

osoba, alebo na účely

registrácie.

obdobie vymáhať v

údajov.

Avenue) – poskytujú

a prevádzkovanie na základe

vykonania krokov na

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou

súlade so zákonom č.

IT a serverové služby

Všeobecných obchodných

žiadosť dotknutej

osobou (na oslovenie zákazníka sa

46/1964 Zb.

súvisiace so

podmienok (VOP) BONUS klubu.

osoby pred uzavretím

vyžaduje pohlavie, na identifikáciu, že

Občiansky zákonník.

spracúvaním a

zmluvy) na základe

žiadateľ má 18 rokov je potrebný dátum

uložením údajov.

VOP BONUS klubu.

narodenia).

V prípade papierovej

SLOVNAFT GO – na správu účtu, použitie

registrácie sa

a zobrazovanie je možné použiť aj

registrácia vykonáva

aplikáciu SLOVNAFT GO. V takom

zamestnancami

prípade aj skutočnosť, že ste účastníkom

príslušného partnera

vernostného programu (ak tieto

prevádzkujúceho

informácie Užívateľ poskytuje

čerpaciu stanicu.

dobrovoľne),
e-mailová
adresa účtu

Zoznam partnerov

BONUS klub Užívateľa, heslo účtu

prevádzkujúcich

BONUS klub, číslo karty BONUS klub,

čerpacie stanice je k

karta BONUS klub v stave peňaženky

dispozícii na

Apple (pridaná, nepridaná), osobné

https://cerpaciestanic

údaje pre registráciu do programu

e.slovnaft.sk/

BONUS klub (meno, priezvisko, dátum

narodenia), stav karty BONUS klub,

Zoznam ďalších

zostatok BONUS klub, zoznam transakcií

sprostredkovateľov je

za posledných 90 dní, podrobnosti o

na www.bonusklub.sk

každej transakcii, tj. dátum, zmena

zostatku, hodnota nákupu, miesto

nákupu.

II.

Zasielanie všeobecných

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko,
e-mailová
adresa a

Kým dotknutá osoba

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

marketingových správ (reklám),

f) GDPR (spracúvanie

číslo karty BONUS klub Užívateľa, obsah

nevznesie námietku

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

propagačných ponúk, kupónov,

je nevyhnutné na

reklamných správ a pozvánok

proti spracovaniu.

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

žiadostí o účasť na prieskumov

účely oprávnených

zasielaných dotknutej osobe.

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

spokojnosti alebo iných

záujmov sledovaných

Zdroj údajov: získané od dotknutej

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

prieskumoch prostredníctvom e-

prevádzkovateľmi).

osoby.

príjemca pre prenos

21 Academias

mailu, SMS (krátkych správ) alebo

Oprávnený záujem:

údajov.

Avenue) – poskytujú

prostredníctvom aplikácie

propagácia

IT a serverové služby

SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete.

produktov a služieb

súvisiace so

prevádzkovateľmi

spracúvaním a

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si

údajov potenciálnym

uložením údajov.

mohli vybrať niekoľko

zákazníkom,

komunikačných kanálov a to

propagácia aktivít

Zoznam ďalších

vyznačením príslušného

prevádzkovateľov

sprostredkovateľov je

komunikačného kanálu.

údajov a získanie

na www.bonusklub.sk

prehľadu o

príležitostiach a

očakávaniach

zákazníkov.

III.

Zasielanie prispôsobených

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko adresáta,
e-mail,

Do odvolania súhlasu

SLOVNAFT a.s. a

MOL IT & Digital GBS

marketingových správ,

a) GDPR (súhlas

telefónne číslo, dátum narodenia,

dotknutou osobou

Multipont Program

Kft. (1117 Budapest,

propagačných ponúk, kupónov

dotknutej osoby).

pohlavie, číslo karty, údaje o použití

Zrt. sú spoloční

Budafoki út 79.) a

prostredníctvom
e-mailu,
SMS

karty (nákupné správanie), rozsah

prevádzkovatelia,

Axiom Consulting Ltd.

(krátkych správ) alebo

Profilovanie: článok

záujmu týkajúceho sa ponúkaných

neexistuje ďalší

(Ciprus, 2107 Nicosia,

prostredníctvom aplikácie

22 ods. 2 písm. c)

služieb / produktov.

príjemca pre prenos

21 Academias

SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete; a

GDPR – výslovný

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou

údajov.

Avenue) – poskytujú

odporúčanie vyššie uvedených

súhlas dotknutej

osobou (profily zostavujú spoločnosti

IT a serverové služby

správ, propagačných ponúk,

osoby.

MOL Nyrt. A Multipont Program Zrt.)

súvisiace so

kupónov na obrazovke, pri nákupe

spracúvaním a

alebo na čerpacej stanici.

Dotknutá osoba

uložením údajov.

môže svoj súhlas

Bez osobitného súhlasu nezasielame

kedykoľvek odvolať.

Zoznam ďalších

dotknutým osobám prispôsobené

Takéto odvolanie

sprostredkovateľov je

marketingové správy (reklamy),

nebude mať vplyv na

na www.bonusklub.sk

propagačné ponuky, kupóny na

zákonnosť

mieru.

spracúvania údajov

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si

vykonaného na

mohli vybrať niekoľko

základe súhlasu

komunikačných kanálov a to

udeleného pred

vyznačením príslušného

odvolaním súhlasu.

komunikačného kanálu.

IV.

Prevencia, detekcia a vyšetrovanie

Článok 6 ods. 1 písm.

Meno a priezvisko,
e-mailová
adresa,

Ak sa na základe

Členovia etickej rady

MOL IT & Digital GBS

podvodov a zneužitia v súvislosti so

f) GDPR (spracúvanie

údaje zaregistrované v BONUS klube,

vyšetrovania zistí, že

skupiny MOL majú

Kft. (1117 Budapest,

službami BONUS klub.

je nevyhnutné na

údaje získané pri vyšetrovaní.

podozrenie z podvodu

prístup k údajom

Budafoki út 79.) a

účely oprávnených

Prevádzkovatelia spracúvajú údaje

alebo zneužitia nie je

potrebným na

Axiom Consulting Ltd.

Kódex etického a obchodného

záujmov sledovaných

potrebné na vykonanie vyšetrovania

opodstatnené alebo

vyšetrovanie.

(Ciprus, 2107 Nicosia,

správania, etický kódex obchodného

prevádzkovateľmi).

(napr. číslo karty spolu s ďalšími údajmi

nie sú potrebné ďalšie

21 Academias

partnera, procesné pravidlá etickej

Oprávnený záujem:

na „príjmovom doklade“ alebo meno,

opatrenia, údaje

Avenue) – poskytujú

rady („etický kódex“) skupiny MOL,

prevencia,

číslo položky, cena zakúpeného

týkajúce sa

IT a serverové služby

ktoré upravujú prevenciu,

odhaľovanie

produktu alebo produktov, údaje a

vyšetrovania sa

súvisiace so

odhaľovanie a vyšetrovanie

porušení, ktoré

miesto nákupu atď. ) a ďalšie, pokiaľ sú

vymažú do 60 dní od

spracúvaním a

podvodov a zneužitia, sú dostupné

ohrozujú aktíva

nevyhnutné na zistenie a vyšetrenie

ukončenia

uložením údajov.

tu:https://slovnaft.sk/sk/o-nas/etick

Prevádzkovateľa,

možného zneužitia programu.

vyšetrovania.

e-principy/

obchodné tajomstvá,

Ak sa na základe

Zoznam ďalších

duševné vlastníctvo,

vyšetrovania prijmú

sprostredkovateľov je

povesť podniku;

opatrenia vrátane

na www.bonusklub.sk

vhodné pracovné

opatrení týkajúcich sa

prostredie založené

začatia súdneho

na úcte, bez strachu

konania alebo

a odplaty, ako aj

disciplinárnych

stíhanie

opatrení prijatých

zodpovedných osôb

proti ohlasujúcej

za tieto porušenia.

osobe, údaje týkajúce

sa porušenia sa môžu

spracovať najneskôr

do ukončenia takýchto

konaní

V.

Správa žiadostí, sťažností

Uplatňujú sa

a reklamácií v súvislosti so Službami

ustanovenia

SLOVNAFT GO (o tom poskytujeme

samostatného

samostatné vyhlásenie na:

vyhlásenia o ochrane

osobných údajov.

Meno, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo a
e-mailová
adresa spoločných prevádzkovateľov:

SLOVNAFT, a. s.

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, Telefónne číslo: 0800 111 811, Webové sídlo: www.bonusklub.sk

E-mailová
adresa: bonusklub@slovnaft.sk

Multipont Program Zrt. (sídlo: 1117 Budapešť, Budafoki ut 79., telefónne číslo: +36 1 886 5000; website: www.multipont.hu;
e-mailová
adresa: ugyfelszolgalat@mol.hu)

SLOVNAFT, a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov, ktorí spoločne definovali účel a rámec spracúvania údajov a sú za spracúvanie týchto údajov zodpovední spoločne.

Prevádzkovatelia majú spoločné oznámenie o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ má určenú Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov podľa článku 37 Nariadenia GDPR a jej kontaktné údaje sú nasledovné:
E-mailová
adresa: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondečná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Osoby oprávnené spracúvať vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje bude spracúvať len úzky okruh poverených oprávnených osôb Prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov („citlivé údaje“) na účely uvedené v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:

Nie sú spracúvané žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín:

Do tretej krajiny sa nebudú prenášať žiadne údaje.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Vykonáva sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie v prípade, že ste si ho sami želali a vyznačili ste to vo svojom profile.

Vaše práva na ochranu údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä články 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 Nariadenia). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré s vás týkajú, môžete požiadať o ich opravu a vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie:

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, v vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov, ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, kontaktné údaje zodpovednej osoby, príjemcov osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a dostupné právne prostriedky nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ak tieto informácie ešte nemáte k dispozícii. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie sprístupnením tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.

Právo na prístup k údajom:

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú

osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby.

Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste žiadosť podali elektronikami prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Právo na opravu údajov:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov:

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatňujú určité dôvody alebo sú splnené určité podmienky. Prevádzkovateľ je okrem iného povinný na vaše požiadanie vymazať vaše osobné údaje, ak napríklad tieto osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ; ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne; alebo ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; ak sa osobné údaje musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

c)na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; alebo

d)na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo na základe vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude vami požadované obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

a)sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V tomto prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo
e-mailovú
adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

Ako si uplatniť vaše práva:

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás informuje o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214,
e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Na vašu žiadosť sa informácie môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala vaša totožnosť iným spôsobom.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením. Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa vás týka. Okrem toho máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak príslušný dozorný orgán sťažnosť nevybavil alebo vás neinformoval do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku sťažnosti, ktorú ste podali. Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu vašich práv ustanovených v Nariadení. Návrh na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt.

Súd môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami automatizovaného spracúvania alebo aby vyhovel vášmu právu namietať. Súd môže tiež nariadiť zverejnenie svojho rozsudku spôsobom, na základe ktorého bude možné identifikovať prevádzkovateľa alebo príslušného sprostredkovateľa, ako aj porušenie, ktorého sa dopustili.

Môžete požiadať o náhradu škôd, ktoré vám vznikli v súvislosti s nezákonným spracúvaním vašich osobných údajov (vrátane neprijatia bezpečnostných opatrení) zo strany prevádzkovateľa zodpovedného za škodu alebo sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré Nariadenie ukladá výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. Ak niektorá z vyššie uvedených osôb v dôsledku nezákonného spracúvania údajov alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší vaše osobné práva, budete oprávnení požadovať od neho náhradu škody.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)