VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracovateľských operáciách súvisiacich s programom
"BONUS klub"

(s účinnosťou: od 1. júla 2022)

 

Opis a účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Rozsah a zdroj
spracúvaných osobných údajov

Doba spracúvania
osobných údajov

Príjemca
prenášaných osobných údajov

Sprostredkovateľ a
jeho spracovateľské činnosti činnosť

I.

BONUS klub – vernostný program a zabezpečenie jeho fungovania Prevádzkovateľ prevádzkuje vernostný program
zákazníkov podľa VOP BONUS klubu. Sem patria všetky činnosti od registrácie
do programu, jeho správu a prevádzkovanie
na základe Všeobecných obchodných podmienok (VOP)
BONUS klubu.

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na účely vykonania
krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy) na základe VOP BONUS
klubu.

 

Meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,
číslo karty, údaje o použití karty, heslo v prípade online registrácie,
pohlavie registrujúceho zákazníka, podpis (v prípade registrácie na papieri),
dátum registrácie.

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou osobou (na oslovenie zákazníka sa
vyžaduje pohlavie, na identifikáciu, že žiadateľ má 18 rokov je potrebný
dátum narodenia).

 

SLOVNAFT GO – na správu účtu, použitie a zobrazovanie je možné použiť
aj aplikáciu SLOVNAFT GO. V takom prípade aj skutočnosť, že ste účastníkom
vernostného programu (ak tieto informácie Užívateľ poskytuje dobrovoľne),
e-mailová adresa účtu BONUS klub Užívateľa, heslo účtu BONUS klub, číslo
karty BONUS klub, karta BONUS klub v stave peňaženky Apple (pridaná,
nepridaná), osobné údaje pre registráciu do programu BONUS klub (meno,
priezvisko, dátum narodenia), stav karty BONUS klub, zostatok BONUS klub,
zoznam transakcií za posledných 90 dní, podrobnosti o každej transakcii, tj.
dátum, zmena zostatku, hodnota nákupu, miesto nákupu.

Počas členstva v BONUS klube a najviac 3 roky po ukončení členstva.
Občianske nároky možno za dané obdobie vymáhať v súlade so zákonom č. 46/1964
Zb. Občiansky zákonník.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia,
neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a
Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue)
– poskytujú IT a serverové služby súvisiace
so spracúvaním a uložením údajov.

 

IBM Magyarországi Kft., (Neumann
János u 1., 1117 Budapešť, Maďarsko)

– poskytujú kontrolu osobných údajov členov BONUS klubu vyplnených
v súvislosti s registráciou, hodnotenie kvality a charakteristík údajov –
vyhodnocovanie a prípadná úprava preklepov a chýb v údajoch,
analytická činnosť (napr. e-maily/telefónne čísla v nesprávnom formáte).

 

V prípade papierovej registrácie sa registrácia vykonáva
zamestnancami príslušného partnera prevádzkujúceho čerpaciu stanicu. Zoznam
partnerov prevádzkujúcich čerpacie stanice je k dispozícii na
https://cerpaciestanice.slovnaft.sk/

 

Zoznam ďalších sprostredkovateľov je na www.bonusklub.sk

II.

Zasielanie všeobecných marketingových správ (reklám), propagačných
ponúk, kupónov, žiadostí o účasť na prieskumov spokojnosti alebo iných
prieskumoch prostredníctvom e-mailu, SMS (krátkych správ) alebo
prostredníctvom aplikácie SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete.

 

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si mohli vybrať niekoľko
komunikačných kanálov a to vyznačením príslušného komunikačného kanálu.

 

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľmi). Oprávnený záujem:
propagácia produktov a služieb prevádzkovateľmi údajov potenciálnym
zákazníkom, propagácia aktivít prevádzkovateľov údajov a získanie prehľadu o
príležitostiach a očakávaniach zákazníkov.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa a číslo karty BONUS klub Užívateľa,
obsah reklamných správ a pozvánok zasielaných dotknutej osobe.

Zdroj údajov: získané od dotknutej osoby.

 

 

Kým dotknutá osoba nevznesie námietku proti spracovaniu.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia,
neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a
Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue)
– poskytujú IT a serverové služby súvisiace
so spracúvaním a uložením údajov.

 

4Service Holdings GmbH,

(Tegetthoffstraße 7, 1010 Viedeň, Rakúsko; daňové identifikačné
číslo: 09 253/0476) –
uskutočňujú
rozosielanie všeobecných obchodných oznámení, zasielajú emaily so spätnou
väzbou od zákazníkov (prieskum spokojnosti členov BONUS klubu) a poskytujú
štatistickú analýzu prijatých odpovedí (štatistické vyhodnocovanie výsledkov
prieskumu spokojnosti).

 

Zoznam ďalších sprostredkovateľov je na www.bonusklub.sk

III.

Zasielanie prispôsobených marketingových správ, propagačných ponúk,
kupónov prostredníctvom e-mailu, SMS (krátkych správ) alebo prostredníctvom
aplikácie SLOVNAFT GO, ak si ju stiahnete; a odporúčanie vyššie uvedených
správ, propagačných ponúk, kupónov na obrazovke, pri nákupe alebo na čerpacej
stanici.

 

Bez osobitného súhlasu nezasielame dotknutým osobám prispôsobené
marketingové správy (reklamy), propagačné ponuky, kupóny na mieru.

Prevádzkovateľ sa pokúsi, aby ste si mohli vybrať niekoľko
komunikačných kanálov a to vyznačením príslušného komunikačného kanálu.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby).

 

Profilovanie: článok 22 ods. 2 písm. c) GDPR – výslovný súhlas
dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie
nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe
súhlasu udeleného pred odvolaním súhlasu.

Meno a priezvisko adresáta, e-mail, telefónne číslo, dátum
narodenia, pohlavie, číslo karty, údaje o použití karty (nákupné správanie),
rozsah záujmu týkajúceho sa ponúkaných služieb / produktov.

Zdroj údajov: poskytnuté dotknutou osobou (profily zostavujú
spoločnosti MOL Nyrt. A Multipont Program Zrt.)

 

Do odvolania súhlasu dotknutou osobou

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia,
neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a
Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue)
– poskytujú IT a serverové služby súvisiace
so spracúvaním a uložením údajov.

 

Zoznam ďalších sprostredkovateľov je na www.bonusklub.sk

IV.

Prevencia, detekcia a vyšetrovanie podvodov a zneužitia v súvislosti
so službami BONUS klub.

 

Kódex etického a obchodného správania, etický kódex obchodného
partnera, procesné pravidlá etickej rady („etický kódex“) skupiny MOL, ktoré
upravujú prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov a zneužitia, sú
dostupné tu:
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/eticke-principy/

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľmi).

Oprávnený záujem: prevencia, odhaľovanie porušení, ktoré ohrozujú
aktíva Prevádzkovateľa, obchodné tajomstvá, duševné vlastníctvo, povesť
podniku; vhodné pracovné prostredie založené na úcte, bez strachu a odplaty,
ako aj stíhanie zodpovedných osôb za tieto porušenia.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, údaje zaregistrované v BONUS
klube, údaje získané pri vyšetrovaní. Prevádzkovatelia spracúvajú údaje
potrebné na vykonanie vyšetrovania (napr. číslo karty spolu s ďalšími
údajmi na „príjmovom doklade“ alebo meno, číslo položky, cena zakúpeného
produktu alebo produktov, údaje a miesto nákupu atď. ) a ďalšie, pokiaľ sú
nevyhnutné na zistenie a vyšetrenie možného zneužitia programu.

Ak sa na základe vyšetrovania zistí, že podozrenie z podvodu
alebo zneužitia nie je opodstatnené alebo nie sú potrebné ďalšie opatrenia,
údaje týkajúce sa vyšetrovania sa vymažú do 60 dní od ukončenia vyšetrovania.

Ak sa na základe vyšetrovania prijmú opatrenia vrátane opatrení
týkajúcich sa začatia súdneho konania alebo disciplinárnych opatrení prijatých
proti ohlasujúcej osobe, údaje týkajúce sa porušenia sa môžu spracovať
najneskôr do ukončenia takýchto konaní

Členovia etickej rady skupiny MOL majú prístup k údajom potrebným na
vyšetrovanie.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a
Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue)
– poskytujú IT a serverové služby súvisiace
so spracúvaním a uložením údajov.

 

Zoznam ďalších sprostredkovateľov je na www.bonusklub.sk

V.

Správa žiadostí, sťažností a reklamácií v súvislosti so Službami
SLOVNAFT GO (o tom poskytujeme samostatné vyhlásenie na:
…..

Uplatňujú sa ustanovenia samostatného vyhlásenia o ochrane osobných
údajov.

 

 

 

 

 

Meno,
sídlo, telefónne číslo, webové sídlo a e-mailová adresa spoločných prevádzkovateľov:
  

     
SLOVNAFT, a. s.

Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824
12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, Telefónne číslo:
0800 111 811, Webové sídlo: www.bonusklub.sk

E-mailová adresa: bonusklub@slovnaft.sk

     
Multipont Program
Zrt.
(sídlo: 1117 Budapešť, Budafoki ut 79., telefónne číslo: +36 1 886
5000; website:
www.multipont.hu; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@mol.hu)

 

SLOVNAFT, a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoločnými
prevádzkovateľmi údajov, ktorí spoločne definovali účel a rámec spracúvania
údajov a sú za spracúvanie týchto údajov zodpovední spoločne.

Prevádzkovatelia majú spoločné oznámenie o ochrane osobných údajov.

 

Kontaktné
údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ
má určenú Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov podľa článku 37
Nariadenia GDPR a jej kontaktné údaje sú nasledovné:

E-mailová
adresa:
zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondečná
adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12
Bratislava

 

Osoby
oprávnené spracúvať vaše osobné údaje:
Vaše osobné
údaje bude spracúvať len úzky okruh poverených oprávnených osôb Prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov („citlivé
údaje“) na účely uvedené v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:

Nie sú spracúvané žiadne osobitné kategórie osobných
údajov.

 

Prenos údajov do tretích krajín:

Do
tretej krajiny sa nebudú prenášať žiadne údaje.

 

Existencia
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto
prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Vykonáva
sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie v prípade,
že ste si ho sami želali a vyznačili ste to vo svojom profile.

 

Vaše práva na ochranu údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) obsahuje
podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných
údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä
články 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 Nariadenia). Kedykoľvek
si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré s vás týkajú,
môžete požiadať o ich opravu a vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania,
ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného
záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na informácie:

Ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne
údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich
poskytnutie, v vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov, ako
je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné
údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, kontaktné
údaje zodpovednej osoby, príjemcov osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa
a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe
oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a dostupné právne
prostriedky nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ak tieto
informácie ešte nemáte k dispozícii. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené
informácie sprístupnením tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.

 

Právo na prístup k údajom:

Máte právo od prevádzkovateľa získať
potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané alebo nie,
a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto
informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné
organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné
kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných
údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať
sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak
osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby.

 

Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu
vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré
požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak ste žiadosť podali elektronikami prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali
o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a
slobody iných.

 

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti,
použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje
o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

 

Právo na opravu údajov:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So
zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie údajov:

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa
bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a
prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa
uplatňujú určité dôvody alebo sú splnené určité podmienky. Prevádzkovateľ je
okrem iného povinný na vaše požiadanie vymazať vaše osobné údaje, ak napríklad
tieto osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo
inak spracúvali; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva, a ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ; ak sa osobné údaje
spracúvali nezákonne; alebo ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie; ak sa osobné údaje musia vymazať, aby sa
splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému
prevádzkovateľ podlieha.

 

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, pokiaľ je
spracúvanie potrebné:

a)      
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na
informácie;

b)     
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje
spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému
prevádzkovateľ podlieha;

c)      
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; alebo

d)     
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie,
pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)      
napadnete správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)     
spracúvanie je protizákonné a namietate proti
vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)      
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely
spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov;

d)     
namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými
dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo na základe vyššie uvedených
dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s
vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z
dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude vami
požadované obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré
ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve
(ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými
prostriedkami.

 

Pri
uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných
údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné
. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie
sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť
údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať:

Máte právo
kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané
na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V tomto prípade
prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi
záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ
spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také
jednoduché ako jeho poskytnutie.

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou
na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby,
prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

 

Ako si uplatniť vaše práva:

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré
sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez
zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva
mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.
Prevádzkovateľ vás
informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak ste podali žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú
elektronickými prostriedkami, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.

 

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia
na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti vás informuje o dôvodoch nekonania a o možnosti podať
sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v Slovenskej republike: Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk.

 

Vyššie
uvedené informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v
prípade potreby elektronickými prostriedkami. Na vašu žiadosť sa informácie
môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala vaša totožnosť iným
spôsobom.

 

Bez
toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy,
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho
obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa
domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s
Nariadením. Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne
záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa vás týka. Okrem toho máte
právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak príslušný dozorný orgán sťažnosť
nevybavil alebo vás neinformoval do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku
sťažnosti, ktorú ste podali. Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa
podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený.

 

Bez
toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok
nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, máte právo na
účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania
vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu vašich
práv ustanovených v Nariadení. Návrh na začatie konania proti
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského
štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na
začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom
máte svoj obvyklý pobyt.

 

Súd
môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich
opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami
automatizovaného spracúvania alebo aby vyhovel vášmu právu namietať. Súd môže
tiež nariadiť zverejnenie svojho rozsudku spôsobom, na základe ktorého bude
možné identifikovať prevádzkovateľa alebo príslušného sprostredkovateľa, ako aj
porušenie, ktorého sa dopustili.

 

Môžete požiadať o náhradu škôd, ktoré vám vznikli v
súvislosti s nezákonným spracúvaním vašich osobných údajov (vrátane neprijatia
bezpečnostných opatrení) zo strany prevádzkovateľa zodpovedného za škodu alebo
sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú
spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré Nariadenie ukladá výslovne
sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore
s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. Ak
niektorá z vyššie uvedených osôb v dôsledku nezákonného spracúvania údajov
alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší vaše osobné
práva, budete oprávnení požadovať od neho náhradu škody.

 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený
zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že
nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody
nezavinil).