Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov členov BONUS klubu

BONUS klub je program prevádzkovaný spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 322 832 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti čerpacích staníc Slovnaft v SR. Cieľom programu BONUS klub je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v BONUS klube vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov (pozri Všeobecné obchodné podmienky“) vybrať si z viacerých foriem odmeny poskytovanej členom BONUS klubu (ďalej len „účel spracúvania osobných údajov“).

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení[1] alebo Zákone o ochrane osobných údajov[2]. Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.  V rámci BONUS klubu sú spracúvané vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

Poskytnutie tovarov, služieb a ďalších benefitov vyplývajúcich z členstva v BONUS klube je založené na zmluvnom  a predzmluvnom vzťahu, ktorého ste jednou zo zmluvných strán. Zmluvný vzťah vzniká registráciou v BONUS klube. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii do BONUS klubu sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, spoločnosť nemôže s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou so zmluvných strán, nestanete sa členom BONUS klubu a nebudete môcť čerpať  tovary, služby a benefity plynúce z členstva.

S cieľom podpory maloobchodného obratu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, formou vyhodnocovania Vášho nákupného správania (profilovanie) a zasielania marketingových ponúk, vrátane informovania o existujúcich zľavách a možných benefitoch na základe Vašich osobných preferencií. V prípade, že si neželáte, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané na priamy marketing, môžete také spracúvanie namietať telefonicky na čísle 0850 111 811, rovnako tak môžete využiť priamo telefónnu linku na každej čerpacej stanici. Všetky informácie vám poskytne obsluha čerpacej stanice.Námietku môžete podať aj iným, pre vás vhodnejším spôsobom, napríklad e-mailom na bonusklub@slovnaft.sk  alebo písomne na adresu Zodpovednej osoby.

V prípade, že spracúvanie osobných údajov na priamy marketing namietnete, kedykoľvek počas členstva v BONUS klube, spoločnosť prestane Vaše osobné údaje na priamy marketing, vrátane profilovania, spracúvať.

V súlade so „Všeobecnými obchodnými podmienkami BONUS klubu“, môžete pre uplatňovanie svojich práv a požiadaviek vyplývajúcich s členstva v BONUS klube kontaktovať telefonicky BONUS centrum. Na základe oprávneného záujmu spoločnosti, s cieľom vyhodnocovania poskytovaných služieb, evidovania reklamácií prevzatých tovarov alebo služieb a zlepšovania kvality poskytovaných služieb, spoločnosť vyhotovuje audiozáznam telefonického hovoru.

Vaše osobné údaje v súvislosti s členstvom v BONUS klube sú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke www.bonusklub.sk. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania Vášho členstva v BONUS klube podľa Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť prestane Vaše osobné údaje uchovávať 3 roky po skončení členstva v BONUS klube.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)