Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BONUS KLUBU PLATNÉ OD 1. 11. 2016

 

 1. BONUS klub

BONUS klub je program prevádzkovaný spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 3222 832 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti čerpacích staníc Slovnaft v SR, jeho cieľom je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v BONUS klube vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) vybrať si z viacerých foriem odmeny poskytovanej členom BONUS klubu. Za účelom komunikácie so zákazníkmi – členmi BONUS klubu – zriadila spoločnosť  BONUS centrum.

 

 1. BONUS karta

Spoločnosť vystavuje zákazníkovi kartu za účelom preukázania členstva v BONUS klube a jej aktívneho používania na evidenciu zákazníkom zrealizovaných maloobchodných nákupov na ČS. Karta je majetkom spoločnosti a jej oprávneným držiteľom a užívateľom je výhradne zákazník, ktorému bola na základe vyplnenia prihlášky vydaná. Používanie karty nesmie byť v rozpore s týmito VOP a dobrými mravmi, so zásadou ochrany poctivého obchodného styku a účelom, na ktorý je karta vydaná. Za používanie karty plne zodpovedá zákazník. Je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo odcudzením. Zákazník taktiež znáša prípadné následky za používanie karty spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP.

Platnosť karty nie je časovo obmedzená. Spoločnosť si vyhradzuje právo v primeranom časovom predstihu, najmenej však 1 kalendárny mesiac vopred vyhlásiť podmienky ukončenia platnosti kariet alebo ich výmeny.

Zablokované, nefunkčné, poškodené alebo dlhodobo nepoužívané karty zákazník spoločnosti nevracia, je však povinný fyzicky ich znehodnotiť tak, aby ich nebolo možné v budúcnosti použiť.

Neaktívna karta je karta, ktorej držiteľovi bolo ukončené členstvo v zmysle článku 18 týchto VOP.

Blokovaná karta je karta, zaradená na blokačnú listinu podľa článku 19 týchto VOP.

 

 1. Členstvo v BONUS klube

Účasť v programe BONUS klub (ďalej len „členstvo v BONUS klube“ alebo len „členstvo“) môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Podmienkou nadobudnutia členstva je:

a) riadne a pravdivé vyplnenie Prihlášky do BONUS klubu (ďalej len prihláška) priamo na niektorej z čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v rámci SR (ďalej len ako „ČS“). Odovzdaním riadne vyplneného a vlastnoručne podpísaného originálu prihlášky na ČS zákazník vyjadruje svoj súhlas s platnými VOP BONUS klubu, ktoré sú dostupné na bonusklub.sk alebo k nahliadnutiu na ČS. Na základe odovzdanej prihlášky obsluha ČS obratom vydá zákazníkovi BONUS kartu (ďalej len ako „karta“) a zákazník je oprávnený okamžite začať zbierať BONUS body (ďalej len „body“) za nákupy zrealizované v sieti ČS spoločnosti v zmysle bodov 5. a 6. týchto VOP. Zaevidovaním prihlášky v BONUS centre a priradením osobných údajov zákazníka k údajom o karte, vzniká členstvo a zákazník nadobudne právo spotrebovať body za shopový tovar) (ďalej len ako „shopový tovar“) a tovar z Katalógu odmien BONUS klubu (ďalej len ako „katalógový tovar“), zľavu na palivá a služby a taktiež za účelom získania ďalších druhov odmien v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP. Zákazník môže tiež prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka. Spoločnosť zabezpečí priradenie osobných údajov ku kontu zákazníka do 1 mesiaca od dátumu odovzdania správne vyplnenej prihlášky na ČS.

Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením prihlášky.

alebo

b) získanie BONUS karty na ČS a následné riadne a pravdivé vyplnenie elektronickej prihlášky do BONUS klubu (ďalej len elektronická prihláška) na internetovej stránke bonusklub.sk. Vyplnením elektronickej prihlášky na www.bonusklub.sk, zaškrtnutím súhlasu s platnými VOP BONUS klubu a súčasne potvrdením registrácie kliknutím na prihlasovací link (ďalej len ako „elektronické prihlásenie“), ktorý je zákazníkovi zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške vyplnenej na www.bonusklub.sk vzniká zákazníkovi členstvo v BONUS klube. Vznikom členstva zákazník nadobudne právo spotrebovať body za tzv. shopový a katalógový tovar, zľavu na palivá a služby a taktiež za účelom získania ďalších druhov odmien podľa aktuálnej ponuky v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP alebo prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka.

Zákazník, ktorý získal kartu na ČS a nevykonal vyplnenie elektronickej prihlášky na www.bonusklub.sk a potvrdenie registrácie kliknutím na prihlasovací link, tzv. elektronické prihlásenie:

 • má právo okamžite začať zbierať body za nákupy zrealizované v sieti ČS spoločnosti v zmysle bodov 5. a 6. týchto VOP a to po dobu najviac 6 mesiacov od momentu realizovania prvého pripísania bodov na kartu.
 • nemá právo  spotrebovať body  za katalógový tovar, zľavu na palivá a služby v zmysle bodu 11. týchto VOP a za účelom získania ďalších druhov odmien v zmysle bodu 8. týchto VOP alebo prevádzať nazbierané body na kartu iného zákazníka, a to do doby kým nezrealizuje vyplnenie elektronickej prihlášky a elektronické prihlásenie.

Právo realizovať vyplnenie elektronickej prihlášky a elektronické prihlásenie na www.bonusklub.sk zaniká po uplynutí 6 mesiacov od dňa prvej transakcie s kartou, ktorú zákazník  získal na ČS a nebolo k nej realizované prihlásenie vyplnením a odovzdaním prihlášky priamo na ČS alebo elektronické prihlásenie na www.bonusklub.sk. Zároveň uplynutím 6 mesiacov odo dňa prvej transakcie zaniká aj právo na využitie nazbieraných bodov na takejto karte.

BONUS klub je určený výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov (súkromné osoby), nie je určený pre právnické osoby v zmysle § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ani pre fyzické osoby podnikateľov. Prihlášky vystavené na právnické osoby a iné podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich právnu formu nebude spoločnosť akceptovať.

 

 1. Osobné údaje členov BONUS klubu

Za účelom zaevidovania a členstva zákazníka v BONUS klube spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému BONUS klub spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: pohlavie – titul – meno – priezvisko – dátum narodenia – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu, ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti v prihláške. Prevzatím osobných údajov uvedených v prihláške sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v BONUS klube použiť výhradne v rámci činnosti BONUS klubu, na evidenciu údajov v BONUS centre a na skvalitňovanie služieb poskytovaných vo svojej maloobchodnej sieti. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre potreby prevádzkovania BONUS klubu je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke www.bonusklub.sk.

Odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na ČS alebo vyplnením prihlášky na www.bonusklub.sk a  odsúhlasením VOP BONUS klubu dáva zákazník písomný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov po dobu trvania jeho členstva v BONUS klube. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje. Člen BONUS klubu je povinný bezodkladne oznámiť BONUS centru každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena BONUS klubu.

Poučenie o existencii práv dotknutej osoby v zmysle ust. § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“):

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti v rozsahu osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Používanie BONUS karty a evidencia maloobchodných nákupov člena BONUS klubu na ČS

Pri nákupe motorových palív alebo iných tovarov a služieb (ďalej len bodované komodity) v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom bankovej platobnej karty získava zákazník body, ktoré sa mu pripočítavajú na predloženú kartu. Vzťah medzi množstvom alebo hodnotou v eur nakúpených bodovaných komodít a množstvom pripočítaných bodov je daný aktuálnymi pravidlami pre pripočítavanie bodov.

Pre pripočítanie bodov na kartu je potrebné predložiť kartu obsluhe ČS vopred, t.j. ešte pred úhradou nákupu. V prípade nepredloženia karty obsluhe ČS pred zaplatením nákupu nárok na pripočítanie bodov za daný nákup zaniká. Na pokladničnom doklade o realizovanom nákupe je zobrazené aj potvrdenie o pripočítaní bodov. Potvrdenie o pripočítaní bodov si zákazník uschová pre prípad reklamácie. Povolené je pripočítavanie bodov na kartu len v súlade s týmito VOP. Pripočítanie bodov za nákup iného zákazníka sa považuje za závažné porušenie týchto VOP s možnými následkami v zmysle bodov 18. a 19. týchto VOP.

Reklamácie zistených nezrovnalostí v počte pripočítaných bodov uplatňuje zákazník v BONUS centre podľa bodu 15 týchto VOP.

 

 1. Pravidlá pre pripočítavanie bodov

a) Základné pravidlá:

 • za každý celý liter nakúpených motorových palív s výnimkou prémiových palív sa prideľuje 1 bod;
 • za každý celý liter nakúpených prémiových palív sa prideľujú 3 body;
 • za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) nepalivového tovaru a služieb s výnimkou mincových automatov, diaľničných známok, telefónnych kariet a tabakových výrobkov sa prideľuje 1 bod;
 • za každé 1,- eur nákupu (vrátane DPH) reštauračných služieb sa prideľujú 3 body.

b) Pridelenie akciových bodov:

 • akciové body je možné získať pri nákupe vybraných tovarov alebo služieb vyhlásených a označených spoločnosťou;
 • pravidlá pre prideľovanie akciových bodov sú stanovované pre jednotlivé tovary individuálne;
 • v prípade pridelenia akciových bodov nie sú prideľované body podľa základných pravidiel (písm. a) tohto bodu).

Pre účely objednania a získania odmeny z Katalógu odmien BONUS klubu (ďalej len ako „Katalóg odmien“) sú všetky body nazbierané v súlade s VOP rovnocenné.

Ďalšie pravidlá pre pripočítavanie bodov za nákupy tovarov a služieb, pravidlá pre možné prideľovanie bodov za aktivitu, ako aj zmeny týchto pravidiel bude spoločnosť oznamovať na svojich ČS a webovej stránke spoločnosti alebo prostredníctvom informačno – propagačných materiálov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pre prideľovanie bodov v súlade so svojimi obchodnými zámermi.

 

 1. Prevod bodov z BONUS karty na BONUS kartu

 

Zákazník má možnosť previesť body nazbierané na svojej karte na kartu iného zákazníka. Prevod bodov z karty na kartu je možné vykonať:

 • elektronicky po prihlásení do Môj BONUS klub na www.bonusklub.sk, a to prevodom z karty zákazníka, ktorý je prihlásený na inú kartu s výnimkou neaktívnych alebo blokovaných kariet. Na neaktívne a blokované karty nie je možné body prevádzať.
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky BONUS klubu tel.č.: 02 / 2091 2020 (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00), kde po úspešnej identifikácií a overení totožnosti zákazníka je možné zrealizovať prevod bodov z kariet, s výnimkou  neaktívnych alebo blokovaných kariet.

Prevod bodov z karty na kartu nie je možný, ak je karta darcu zaradená na blokačnej listine alebo ku kontu karty darcu ešte neboli priradené osobné údaje. Prevod bodov sa nepovažuje za pripočítanie bodov a nie je ním dotknuté ustanovenie o platnosti bodov podľa bodu č.13.

 

 1. Odmeny za maloobchodné nákupy

Jednotlivým odmenám za zrealizovanie maloobchodných nákupov palivového a nepalivového tovaru a služieb evidovaných prostredníctvom karty sú priradené bodové hodnoty. V prípade, že zákazník nazbieral na svoju kartu dostatočný počet bodov, je oprávnený požiadať o poskytnutie zodpovedajúcej odmeny výmenou za príslušný počet bodov.

Spoločnosť poskytuje zákazníkom v rámci programu BONUS klub nasledovné základné druhy odmien:

 1. nárok na zvýhodnený nákup katalógového tovaru,
 2. možnosť získať zľavu na palivá za body podľa aktuálne platnej ponuky zverejnenej na bonusklub.sk
 3. konkrétne položky zo sortimentu tovaru v predajniach ČS alebo služieb poskytovaných na ČS uvedené v Katalógu odmien BONUS klubu,
 4. poukážku na nákup tovaru alebo služieb predávaných alebo poskytovaných inými subjektmi (ďalej len ako „poukážka“),
 5. poukážku na zľavnený nákup,

pričom odmeny pod písm. b) a c) sú poskytované okamžite a odmeny pod písm. a), d) a e) sú poskytované následne na základe objednávky, ktorou je odpočítanie príslušného množstva bodov z karty s uvedením kódu vybraného tovaru. Objednávku, v prípade odmeny pod písm. a), d) a e) je možné zrealizovať

 • osobne na ktorejkoľvek ČS, s doručením na ČS, na ktorej bola osobná objednávka realizovaná,
 • elektronicky prostredníctvom internetovej stránky www.bonusklub.sk v časti Katalóg odmien, kde je možnosť zrealizovať on-line objednanie tovaru s doručením na vybranú ČS. Podmienkou objednania je vytvorenie on-line účtu Môj BONUS klub prostredníctvom registrácie karty a vyplnením elektronického prihlášky na www.bonusklub.sk.

 

Spoločnosť vyhlasuje poskytované odmeny v Katalógu odmien alebo inými vhodnými formami.

S ponukou odmien sa zákazník môže oboznámiť na každej ČS a na web stránke www.bonusklub.sk.

Pri odpočítaní bodov z karty zákazník podpíše potvrdenku, ktorá je archivovaná na ČS. Zákazník obdrží potvrdenie o odpočítaní bodov v prípade osobnej objednávky, ktoré uplatní v prípade reklamácie nedodania odmeny. V prípade elektronickej objednávky zákazník obdrží e-mail potvrdzujúci objednávku tovaru z Katalógu odmien.

Zákazník je oprávnený požiadať o poskytnutie vybranej odmeny len prostredníctvom jemu vydanej karty. Použitie inej karty bude hodnotené ako závažné porušenie týchto VOP.

Získané body nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Odpočítanie bodov nie je možné, ak ku kontu karty zákazníka ešte neboli priradené osobné údaje alebo je karta zákazníka zaradená na blokačnej listine.

 

 1. Zvýhodnený nákup katalógových tovarov uvedených v Katalógu odmien

Zvýhodnený nákup tovaru sa uskutoční na tej istej ČS, na ktorej bol tento objednaný a bolo zrealizované príslušné odpočítanie bodov v prípade osobnej objednávky alebo na vybranej ČS v prípade elektronickej objednávky. Predávajúcim je partner prevádzkujúci danú ČS. Spoločnosť zabezpečí dodanie tovaru na ČS do 1 mesiaca od zrealizovania príslušného odpočítania bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo po uplynutí 3 mesiacov od dňa príslušného odpočítania bodov stiahnuť neprevzatý tovar z ČS – prípadný dodatočný odber  je možný len po  dohode (písomnej alebo telefonickej) s centrom BONUS v lehote do 1 roka od príslušného odpočítania bodov. Ak z objektívnych dôvodov (zrušenie ČS, rekonštrukcia a iné) nie je možné zrealizovať zvýhodnený nákup tovaru na tej ČS, na ktorej bolo zrealizované odpočítanie bodov, spoločnosť dohodne so zákazníkom nákup na inej ČS. Zvýhodnený nákup tovaru priamo v BONUS centre nie je možný.

Doplatok za tovar uvedený v Katalógu odmien uhradí zákazník v hotovosti alebo bankovou platobnou kartou priamo na ČS pri preberaní tovaru. Obsluha ČS overí totožnosť zákazníka na základe predloženia dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas). Obsluha ČS a zákazník podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Podpísaním tohto protokolu zákazník potvrdzuje riadne prevzatie objednaného a nepoškodeného tovaru. Overenie totožnosti zákazníka, doplatenie ceny tovaru a podpísanie preberacieho protokolu je podmienkou pre odovzdanie tovaru zákazníkovi.

Objednaním tovaru zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely realizácie a evidencie predaja v rozsahu  – meno – priezvisko – partnerom prevádzkujúcim príslušnú ČS.

Objednaný tovar nie je možné vymeniť späť za body, ani za iný tovar uvedený v Katalógu odmien. Dôvodom pre vrátenie bodov nie je ani neprevzatie tovaru zo strany zákazníka.

V prípade, že zákazník nevyužije možnosť zvýhodneného nákupu po dobu 1 roka od príslušného odpočítania bodov (neprevezme si daný tovar na dohodnutej ČS), stráca nárok na zvýhodnený nákup tovaru a odpočítané body prepadajú bez nároku na náhradu.

V prípade objednávok katalógových tovarov prostredníctvom internetovej stránky www.bonusklub.sk v časti Katalóg odmien má zákazník právo na vrátenie tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby tovar vrátil predávajúcemu v uvedenej lehote a odovzdal mu podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je prístupný na internetovej stránke www.bonusklub.sk.

Tovar má zákazník vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar zákazník prevzal. V prípade, že zákazník vráti tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od zákazníka čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

Ak sa zákazník rozhodne  pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, pre urýchlenie vybavenie odstúpenia odporúčame tovar doručiť predávajúcemu spolu s formulárom o odstúpení od zmluvy, s originálom alebo kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý má byť finančná čiastka prevedená.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne zákazníkovi nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré zaplatil. Zákazníkom uhradené finančné prostriedky mu budú vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy na danej ČS, a to na ním uvedený bankový účet. Zodpovedajúci počet bodov, ktorý mu bol pri nákupe odpočítaný mu bude vrátený a pripísaný späť na kartu zákazníka.

 

 1. Shopový tovar a služby

Zákazník obdrží vybranú položku bezprostredne po odpočítaní bodov a uhradení zvýhodnenej ceny tovaru s doplatkom a len na ČS, kde bolo príslušné množstvo bodov odpočítané. Svojím podpisom na potvrdenke o odpočítaní bodov zákazník potvrdzuje prevzatie daného shopového tovaru alebo služby.

Shopový tovar alebo službu nie je možné získať ani objednať v prípade, že na danej ČS nie je v danom čase dostupný. Spoločnosť nevie zaručiť nepretržitú dostupnosť shopových tovarov a služieb na všetkých ČS.

 

 1. Zvýhodnený nákup palív

Zľavu na palivo za body je možné uplatniť na požiadanie pred uhradením nákupu palív na ČS a iba na celý objem natankovaného paliva, nie na jeho časť. Predpokladom uplatnenia je dostatočný počet bodov na karte a splnenie podmienok pre čerpanie bodov, teda ak k účtu karty zákazníka už bola zaevidovaná prihláška v BONUS centre v súlade s bodom 3. týchto VOP a karta zákazníka nie je zaradená na blokačnej listine. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami a nie je možné ju využiť pri platbe palivovými kartami. Pri uplatnení zľavy za body sa za nákup palív body nepripisujú. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo ukončenie možnosti uplatnenia zľavy na palivo za body. Informácie o aktuálnych možnostiach výhodnejšieho nákupu palív s použitím bodov budú zákazníkom dostupné na web stránke www.bonusklub.sk.

 

 1. Poukážka

Objednaná poukážka je zaslaná na adresu zákazníka evidovanú v BONUS centre do 30 dní od dňa objednania a odpočítania príslušného množstva bodov z karty. Použitie poukážky sa riadi podmienkami vyhlásenými vydavateľom poukážky. Vydavateľ poukážky je zodpovedný a vybavuje všetky prípadné reklamácie týkajúce sa použitia poukážky vrátane reklamácie kvality poskytnutého tovaru alebo služby.

 

 1. Platnosť bodov

V prípade, kedy na kartu zákazníka neboli pripočítané body za nákup v zmysle týchto VOP po dobu celého kalendárneho roka, všetky body nazbierané na karte k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka prepadajú a spoločnosť zaradí dotknutú kartu na blokačnú listinu.

 

 1. Strata a nefunkčnosť karty

Stratu alebo nefunkčnosť karty je zákazník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu BONUS centru, ktoré zabezpečí jej bezodkladné zaradenie na blokačnú listinu. Náhradnú kartu obdrží zákazník na ľubovoľnej ČS, pričom jej prevzatie potvrdí osobitným záznamom a podpisom na priloženej prihláške.

Potvrdenie prevzatia náhradnej karty nenahradzuje nahlásenie straty alebo nefunkčnosti pôvodnej karty. Do času riadneho nahlásenia tejto skutočnosti zodpovedá za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou zákazník.

Na náhradnú kartu bude zákazníkovi do 30 dní od odovzdania potvrdenia o prevzatí náhradnej karty na ČS dodatočne uznaný rovnaký počet bodov, ako bol stav bodov v čase nahlásenia straty alebo nefunkčnosti karty. V prípade, že zákazník požaduje dodatočné uznanie uvedených bodov v skoršom termíne, kontaktuje BONUS centrum telefonicky alebo písomne.

V prípade nefunkčnosti karty zákazník kartu spoločnosti nevracia, len zabezpečí jej fyzické znehodnotenie.

 

 1. Reklamácie pripočítavania bodov

Reklamácie nepripočítania bodov zákazník uplatňuje písomne v BONUS centre.

V prípade zisteného nadmerného pripočítania bodov v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia BONUS centrum pripraví vysporiadanie takto pridelených bodov. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaradiť na blokačnú listinu do vyriešenia zistenej nezrovnalosti kartu, na ktorú bolo v dôsledku omylu alebo poruchy technického zariadenia pripočítané nadmerné množstvo bodov, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka.

Pokiaľ nie je stanovené inak, expiračná lehota online transakcie na pripočítanie bodov je 1 rok od dňa rozhodnutia o jej pripravení. Po uplynutí expiračnej lehoty nezrealizované pripočítanie bodov formou online transakcie prepadá bez náhrady.

 

 1. Môj BONUS klub

Za účelom rozšírenia služieb poskytovaných členom BONUS klub spoločnosť zriaďuje Môj BONUS klub na adrese www.bonusklub.sk, kde si zákazník môže vytvoriť on-line účet. Podmienkou jeho používania je vykonanie elektronického prihlásenia do BONUS klubu vyplnením elektronickej prihlášky alebo osobitná registrácia zákazníka do Môj BONUS klub a udelenie súhlasu so VOP BONUS klubu..

Môj BONUS klub poskytuje zákazníkom komplexný prehľad o zbieraní a spotrebe  bodov na zákazníckej karte, aktuálnom stave bodov na karte, možnosť upraviť kontaktné údaje, ako je adresa, mobilný telefónny kontakt, e-mailovú adresu. Môj BONUS klub poskytuje možnosť zadania požiadavky na blokovanie karty a iných požiadaviek smerovaných na BONUS centrum, prevod bodov a zmenu hesla do Môj BONUS klub. Môj BONUS klub zahŕňa aj online obchod s možnosťou objednania odmien z Katalógu odmien a ich doručenia na vybranú ČS.

 

 1. Riešenie reklamácií poskytnutia odmeny

Neposkytnutie možnosti zvýhodneného nákupu tovaru (nedodanie tovaru), odmietnutie odovzdania shopového tovaru alebo odmietnutie poskytnutia služby v prípade, že tieto sú na danej ČS dostupné a nedodanie poukážky reklamuje zákazník priamo v  BONUS centre.

Reklamáciu kvality prevzatých tovarov alebo služieb uplatňuje zákazník nasledovne:

a) v prípade tovaru z Katalógu odmien podľa pokynov v záručnom liste u podnikateľa, ktorý je na prijímanie a vybavovanie reklamácií a vykonanie záručnej opravy určený,

b) v prípade tovaru z Katalógu odmien, ku ktorému nie je vydaný záručný list alebo záručný list nedefinuje podnikateľa povereného prijímaním a vybavovaním reklamácií priamo na danej ČS, na ktorej tovar prevzal (obsah reklamácie musí byť riadne popísaný a zákazník uvedie telefonický kontakt na účely reklamácie, pričom takáto reklamácia bude následne postúpená dodávateľovi reklamovaného tovaru),

c) v prípade shopových tovarov a služieb priamo na danej ČS,

d) v prípade tovaru alebo služby prevzatej na základe poukážky u toho subjektu, ktorý zákazníkovi dodal tovar alebo poskytol službu podľa bodu č.12.

V prípade reklamácie v zmysle písmen a), b) a c) je pre uplatnenie reklamácie nevyhnutné uviesť dôvod reklamácie. Ak sa jedná o reklamáciu nefunkčnosti, je potrebné doplniť konkrétny popis prejavov nefunkčnosti, inak nemôže byť reklamácia preverená a uznaná.

 

 1. Ukončenie členstva v BONUS klube

Ukončením členstva v BONUS klube stráca zákazník právo využívať všetky výhody plynúce z členstva v BONUS klube, vrátane prípadnej spotreby zostatku bodov evidovaných na jeho karte a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v BONUS klube v prípadoch, ktoré v okamihu ukončenia členstva neboli uzavreté. K ukončeniu členstva v BONUS klube môže dôjsť nasledovnými spôsobmi:

 1. ukončením členstva zo strany zákazníka;
 2. smrťou zákazníka alebo jeho prehlásením za mŕtveho;
 3. dlhodobou pasivitou v prípade, kedy spoločnosť na kartu zákazníka neeviduje pripočítanie bodov za nákup v zmysle týchto VOP po dobu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov;
 4. jednostranným rozhodnutím spoločnosti v prípade zistenia závažného porušovania týchto VOP zo strany zákazníka, pričom za závažné porušovanie sa považuje opakované porušenie týchto VOP.

Spoločnosť informuje zákazníka o ukončení členstva v BONUS klube len v prípadoch uvedených v bode d) tohto bodu VOP. Spoločnosť je oprávnená v prípade, kedy o opätovné členstvo v BONUS klube žiada zákazník, ktorého členstvo bolo v minulosti ukončené z dôvodu uvedeného v bode d) tohto bodu VOP, žiadosti o členstvo nevyhovieť.

V prípade opätovného vstupu do BONUS klubu nevzniká nárok zákazníka na akékoľvek výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva v BONUS klube vrátane nespotrebovaných bodov. Členstvo v BONUS klube ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné a nemôžu byť predmetom  dedičského konania.

 

 1. Porušovanie VOP BONUS klubu

Spoločnosť je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania VOP, najmä pri podozrení zo získavania bodov v rozpore so VOP, so zásadami poctivého obchodného styku a v rozpore s účelom, na ktorý je karta vydaná, zaradiť kartu na blokačnú listinu a preverovať okolnosti používania karty. V prípade, že takto získané body boli medzičasom prevedené na inú kartu, je spoločnosť oprávnená blokovať aj túto kartu. O dôvode zaradenia karty na blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie BONUS centrum.

 

 1. Zmeny VOP BONUS klubu a Katalógu odmien

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu týchto VOP, sortimentu tovarov uvedených v Katalógu odmien, bodového ohodnotenia tovarov, zliav na palivá, shopových tovarov a služieb, poukážok a ďalších náležitostí uvedených v Katalógu odmien a úpravu pravidiel pre pripočítavanie bodov z obchodných alebo legislatívnych dôvodov. Spoločnosť sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať zákazníkov o všetkých zmenách. Spoločnosť sa zaväzuje v čo najväčšej miere prispôsobiť zmeny požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť oznámi každú takúto zmenu na web stránke spoločnosti a písomne na ČS.

Vyobrazenie ponuky Katalógu odmien je orientačné. Spoločnosť negarantuje doručenie tovaru vo farebnom prevedení uvedenom v Katalógu odmien Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania skladových zásob tovarov uvedených v Katalógu odmien poskytnúť ako plnenie tovary s obdobnými užívateľskými vlastnosťami.

 

 1. Ukončenie programu BONUS klub

Program BONUS klub má dlhodobý charakter, spoločnosť si však vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia prideľovania bodov a ukončenia platnosti nespotrebovaných bodov v takom prípade písomne zverejní v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 kalendárny mesiac vopred na všetkých ČS a na web stránke spoločnosti.

 

 1. Platnosť a účinnosť VOP BONUS klubu

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2016. Týmto dňom súčasne strácajú platnosť a účinnosť VOP BONUS klubu platné od 15.10.2015.

 
SLOVNAFT, a.s.

november 2016